Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2015-2016)
Innlevert: 01.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 07.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden sørge for at også Oppland fylke vil ha soningsplasser i framtida og vurdere smådriftsfordelene, som Gjøvik fengsel kan vise til, når kvalitetssikringsrapporten kommer - før statsråden konkluderer med framtidig fengselsstruktur?

Begrunnelse

Kriminalomsorgen Innlandet består av fylkene Hedmark og Oppland. Kriminalomsorgen arbeider med en konsekvensutredning for framtidig fengselsstruktur i Innlandet, hvor mange soningsplasser det skal være og hvor administrasjon og ledelse skal ligge, også for friomsorgen.
I september 2013 ba Kriminalomsorgen region øst Kriminalomsorgsdirektoratet om å be Statsbygg å igangsette en prosess for å overta eiendom rundt Ilseng Fengsel tilpasset et mulig fremtidig behov for å samle alle enhetene tilhørende Hedmark fengsel på ett sted. Bakgrunnen var at Hedalmhus skulle legge ut sine eiendommer for salg. Eiendommer som lå i umiddelbar nærhet til Ilseng fengsel
I Oppland frykter vi at fylket blir stående uten soningsplasser og verdifulle arbeidsplasser. Dette begrunnet i at konsekvensutredningsrapporten ikke enda er offentliggjort og at opptrappingsplanen for kriminalomsorgen fra mai 2016 sier at de ønsker å legge vekk planene om utvidelse av Slidreøya fengsel. Samtidig er Gjøvik fengsel bygd før 1860 og har derfor vært i kategori for å være uegnet som fengsel på tross av betydelig modernisering de seinere åra, blant annet med nytt fjernvarmeanlegg som har kapasitet til utbygging med flere soningsplasser.
Gjøvik fengsel har 24 innsatte der de innsatte har et minimum av oppholdstid på cella. Dette fordi det er et lite men oversiktlig fengsel og ikke en stor anstalt der vi i det siste har hørt om innsatte som har måttet oppholde seg opptil 22 timer innesperret på cella. I Gjøvik fengsel er det lagt stor vekt på rehabilitering. Av de 24 innsatte er det oppmeldt til 26 ulike eksamener på videregående nivå. 19 stk. har skole som dagaktivitet. De innsatte blir tatt tak i fra dag en.
Fengselet ligger i umiddelbar nærhet til politistasjonen i Gjøvik (varetekt), Gjøvik Tinghus og sykehuset Innlandet avd. Gjøvik. Gjøvik fengsel er også svært kostnadseffektivt pr soningsplass og har smådriftsfordeler som nærhet til ovennevnte samt at betjentene er tett på de innsatte og dermed kan ha tett oppfølging av den enkelte noe som kan forhindre ny kriminalitet og bedre rehabilitering tilbake til et sivilt liv.
Oppland fylke har med Gjøvik og Slidreøya en soningskapasitet på ca. 50 plasser og en befolkning på ca. 190 000 spredt over ca. 25 000 kvadratkilometer der hovedandelen bor i Vest-Oppland. Slidreøya står klar til å bygge ut med 50 soningsplasser om de får klarsignal.
Til sammenligning har Hedmark 300 soningsplasser i dag.
Som nevnt pågår det for tiden konsekvensutredning av framtidig fengselsstruktur. Det kan se ut til at det legges mer vekt på store anstalter framfor nærhet og tett oppfølging av den enkelte innsatte selv om regjeringen selv har sagt i St.meld. 12 at små veldrevne, kostnadseffektive og spesialiserte fengsler (f.eks varetekt) kan bestå selv om de er små og gamle.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: For å dekke det langsiktige behovet på Østlandet er det gjennomført en konseptvalg-utredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik inngår i denne utredningen. Utredningen er nå til kvalitetssikring i henhold til regelverket for statlige investeringer over 750 mill. kroner. Kvalitetssikringen forventes ferdigstilt i andre halvår 2016.
Når kvalitetssikringen er gjennomført vil Regjeringen på bakgrunn av de anbefalingene rapporten gir vurdere hvilke tiltak som skal prioriteres i denne delen av landet. Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik vil inngå i denne vurderingen. Regjeringen vil komme tilbake til dette på egnet måte når kvalitetssikringen av KVU for Østlandet foreligger.