Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2015-2016)
Innlevert: 02.06.2016
Sendt: 02.06.2016
Besvart: 10.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden sikre at de pansrede kjøretøyene og annet militært materiell som er aktuelt for avhending blir vurdert for alternativ anvendelse i et utvidet beredskap- og samfunnssikkerhetsperspektiv?

Begrunnelse

Aftenposten skriver 1.juni om pansrede kjøretøyer som skal skrotes. Sett på bakgrunn av at det er behov for å utnytte samfunnets samlede beredskapsressurser på en bedre måte, og at flere sektorer og etater har et ansvar for samfunnssikkerheten, er det viktig at de samlede beredskapsressurser er tilgjengelige og utnyttes best mulig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet kan vanskelig besvares av meg siden det er forsvarsministeren som er eier av militært materiell som skal avhendes.
Generelt kan jeg imidlertid understreke at det er et mål å utnytte samfunnets samlede beredskapsressurser på en god og fornuftig måte. I den grad militært utstyr kan brukes til sivile formål på en hensiktsmessig måte, legger jeg til grunn at det vil inngå i forsvarsministeren vurdering av om materiell skal utrangeres, kasseres eller avhendes. Det vil også være aktuelt for de sivile beredskapsaktørene og melde eventuelle behov for slik utstyr til Forsvaret dersom det skal avhendes.