Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1230 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 13.06.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I børsmeldingen fra Lerøy ved kjøpet av Havfisk og Norway Seafoods står dette: «Disse ervervene vil i vesentlig grad styrke Lerøys posisjon innen det europeiske hvitfisk segmentet og sikrer eierskap og tilgang til mer enn 100.000 tonn råmaterialer av hvitfisk.» Havressurslovens § 2 sier følgende: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.» Lerøy virker å tro at de kjøper eierskap til kvoter.
Mener statsråden at dette er en forståelse som er i tråd med lovverket?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Børsmeldingen stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes viser til er en orientering om avtalen mellom Lerøy Seafood Group ASA og Aker Capital AS og Aker Capital II AS om kjøp av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS.
Det følger av § 9 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) at kjøp av aksjer i et selskap som direkte eller indirekte eier merkeregistrert fiskefartøy krever en tillatelse fra fiskerimyndighetene. Havfisk ASA er et slik selskap, og i dette tilfellet er det departementet som skal avgjøre en søknad om slik tillatelse.
De fartøy som eies av Havfisk ASA og andre i norsk fiskerinæring, kan bare utøve fiske i samsvar med de bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). Dette fremgår av deltakerloven § 4 siste ledd, jf. § 15 siste ledd. Nasjonal kvote av ulike fiskeslag, og fordeling av en slik nasjonal kvote på fartøygrupper og enkeltfartøy, fastsettes i medhold av reglene i havressursloven kapittel 3 med virkning for en bestemt periode, som regel et år.
Havressursloven § 2 uttrykker fellesskapets rett til ressursene, og de viltlevende marine ressursene i havet er ikke en privateid ressurs. Det norske fiskeriregelverket innebærer altså ikke en privatisering av ressursene. Det som er underlagt privat eiendomsrett er fartøyene som sådan. Tillatelsen til å nytte fartøyene til ervervsmessig fiske blir gitt etter reglene i deltakerloven, til fartøyets eier for et bestemt fartøy, mens hvilket kvantum som kan fiskes det enkelte år blir fastsatt etter reglene i havressursloven.
Dette gjelder selvsagt uavhengig av hvordan børsmeldingen det er sitert fra, er formulert.
Samtidig er det slik at skiftende regjeringer har tilstrebet en stabilitet over tid i det regelverket som regulerer fiskerinæringen, og herunder særlig ressursfordelingen mellom fartøygrupper. Dette gir de næringsdrivende den forutsigbarhet som er nødvendig for å legge til rette for de investeringer som må foretas i fartøy og annet materiell, uansett om man driver fiske med store eller små fartøy, ett eller flere fartøy. Jeg antar at det er tiltro til denne stabiliteten som ligger bak henvisningen i børsmeldingen til et visst kvantum, som imidlertid vil måtte variere når bestandenes størrelse varierer.
Vi har ikke mottatt søknad om eierendring i Havfisk ASA ennå, men vi vil ta stilling til den når den er mottatt og saken er ferdig forberedt.