Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1232 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilket forslag var det statsråden her siktet til, og hvilket belegg har statsråden for å komme med denne påstanden?

Begrunnelse

I debatt om barnehagepolitikk og Stortingets behandling av Barnehagemeldingen i NRKs Politisk Kvarter 1. juni sa statsråden følgende: "nå har Arbeiderpartiet et forslag her, som i aller verste fall vil føre til at foreldre som lurer på hvordan det går med barnet sitt i barnehagen, rett og slett vil få problemer med å få god informasjon om det."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen la i Prop. 33 L (2015-2016) frem et forslag som tok sikte på å tydeliggjøre barnehagenes plikt til å vurdere og dokumentere hvordan det går med barnet i barnehagen. For å kunne ha en god dialog med foreldre om barns trivsel og utvikling, er det en forutsetning at barnehagen vurderer og dokumenterer det som skjer i barnehagen. Dette ble presisert i proposisjonen. Forslaget betydde ikke at alt barnehagen gjør skal dokumenteres. I forslaget ble det tydeliggjort at dokumentasjonskravet var begrenset til de opplysningene som er nødvendig for å gi barnet et tilrettelagt barnehagetilbud. Alle barn i barnehage har rett på et tilrettelagt tilbud. I proposisjonen ble det presisert at ivaretakelsen av denne plikten forutsetter en viss grad av dokumentasjon. Det betyr at ingen barn skal kunne gå gjennom et femårig barnehageløp uten at barnehagen på noe tidspunkt har vurdert barnets trivsel og utvikling, og dokumentert disse vurderingene.
Mange i sektoren har vært usikre på regelverket om dokumentasjon og vurdering i barnehagen. Det ble derfor forsøkt å utforme en bestemmelse som skulle klargjøre barnehagens plikt til å dokumentere både det generelle pedagogiske arbeidet og arbeidet rettet mot enkeltbarn. Det er en risiko for at denne usikkerheten vil fortsette dersom det ikke kommer på plass et klarere regelverk.
Departementet vil nå følge opp Stortingets vedtak om å komme tilbake til Stortinget med forslag til ny § 2 første ledd i barnehageloven som klargjør hjemmelsgrunnlaget for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger, samtidig som det ikke skal legges til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn.