Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1236 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 07.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Er statsråden uenig i at folk ifølge innbyggerundersøkelsen er mest fornøyd med pleie- og omsorgstjenester i små kommuner?

Begrunnelse

Under NRKs debattprogram Debatten 02.06 ble følgende ordveksling utvekslet mellom statsråden og undertegnede:
Trygve Slagsvold Vedum:

«Du har reist land og strand rundt og sagt at det er så dårlig, men så opplever folk at tjenestene i mange av de små kommunene er desidert best. For eksempel på pleie og omsorg vet vi, både du og jeg, at folk er mest fornøyd i små kommuner og at vi har størst utfordringer i store».

Jan Tore Sanner:

«Du tar feil når det gjelder innbyggerundersøkelsen. Tvert i mot viser det seg at innbyggerne er mest fornøyd i de store».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg vil takke representanten for en interessant debatt i Kristiansand 2. juni. Et så viktig tema fortjener et høyt presisjonsnivå. Representanten Vedum er i sitt spørsmål unøyaktig både når det gjelder hva jeg har sagt, og om hvilken sammenheng dette er sagt i. Det er viktig å avklare dette før jeg besvarer selve spørsmålet, slik at ikke forutsetningen for svaret blir feil.
I debattprogrammet Debatten 2. juni sa jeg følgende: "Du tar feil når det gjelder innbyggerundersøkelsen. Tvert imot viser det seg at innbyggerne samlet sett er mest fornøyd i de store". At jeg hadde med ordene "samlet sett" er utelatt fra representantens sitat.
I tillegg ønsker jeg å presisere hva jeg svarte på. Mitt svar var til følgende utsagn fra representanten Vedum: "Det du vet, Jan Tore Sanner, er at når vi har gjort de store statlige innbyggerundersøkelsene, da vet du at de minste og mellomstore kommunene er mest fornøyd." Dette utsagnet fra Vedum falt etter utsagnet som Vedum peker på i begrunnelsen for sitt spørsmål.
Når det er ryddet opp i misforståelsene i begrunnelsen, kan jeg svare på spørsmålet.
DIFIs innbyggerundersøkelse viser at folk totalt sett er mer fornøyd med å bo i større kommuner enn i små kommuner. Men det er noen variasjoner i hvilke tilbud folk er fornøyd med i store og små kommuner. Jeg har ikke vært uenig med representanten Vedum i at undersøkelsen viser at innbyggerne i de minste kommunene er mer fornøyde med pleie- og omsorgstjenestene enn innbyggerne i større kommuner.
Det interessante er å diskutere hvorfor det er slik. Årsakene er sammensatt.
De minste kommunene har betydelig større inntekter per innbygger enn større kommuner, og har derfor bedre økonomi til å gi gode tjenester. Analyser viser at det er sterk sammenheng mellom folketall og dekningsgrad for ulike tjenester, på den måten at dekningsgrader øker med lavere innbyggertall. En kartlegging av kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren fra 2010 viser at brukertilfredshet primært har sammenheng med dekningsgrader, dvs. hvor stor andel av den aktuelle målgruppen som mottar tjenesten. Når forskere forsøker å forklare dette, indikerer analysene at de små kommunene har høyere dekningsgrader primært fordi de har høyere inntekter. Inntektene er høye dels som en følge av eiendomsskatt og kraftinntekter, og dels som følge av statlige overføringer (småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge og Nord-Norge og Namdalstilskuddet).
Brukertilfredsheten i små kommuner er med andre ord ikke høy fordi kommunene er små, men fordi de har høyere inntekter enn gjennomsnittet. Hvis vi korrigerer for inntekt, viser ulike kåringer at de større kommunene jevnt over rangeres høyere enn mindre kommuner. I den grad slike undersøkelser skal brukes som argument i strukturdebatten, taler disse derfor for at det er behov for større kommuner allerede i dag. Det er liten grunn til å tro at dette behovet blir mindre framover, når kommunene skal møte utfordringer knyttet til bl.a. demografi og offentlig økonomi.