Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 07.06.2016
Besvart: 15.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Hva er status for arbeidet og hva har helseministeren gjort for å sikre at bemanningen er forsvarlig på norske fødeavdelinger?

Begrunnelse

Oppslag i Aftenposten 20. mai 2016, samt Drammens Tidende den 3. juni viser at jordmødre gruer seg til å gå på jobb i sommer og varsler om sprengt kapasitet, for få på jobb, stort arbeidspress, og en følelse av å ikke strekke til og kunne gi de fødende et godt tilbud.
I Drammens Tidende skrives det også om et sykefravær på mellom 11-13 % noe som også fører til svært høy arbeidsbelastning på de som er på jobb, samt utstrakt bruk av vikarer. Utviklingen på landsbasis skyldes bl.a. at flere mindre fødesteder er stengt mens kapasiteten i byene ikke er bygd ut tilsvarende. I Vestre Viken er det også kapasitet i Kongsberg, noe som kunne vært et godt tilbud til de som bor nærmere det sykehuset. Men da må det være planlagt at fødselen skal skje på Kongsberg i fra starten av svangerskapet.
I fødselsomsorgen har Stortinget stilt tydelige krav. Et av dem er at fødetilbudet ved norske sykehus ikke skulle svekkes av økonomiske årsaker. Derfor ba komiteen Helse og Omsorgsministeren stille krav til de regionale helseforetakene om at det ikke skal foretas økonomisk motiverte omstillinger som medfører til et dårligere helsetilbud.
Regjeringen Stoltenberg la fra både en stortingsmelding om fødselsomsorgen og styrket sykehusenes økonomi med 12 milliarder over 4 år. Dessverre er ikke Regjeringens viktigste prioritering penger til fødende og til sykehus, men til skattekutt. Hver dag har helseministeren prioritert 50 millioner i skattekutt fremfor pasienter han har ansvaret for.
Arbeiderpartiet er fornøyd med at flere foretak sier de har styrket bemanningen de siste årene, men når det nærmer seg sommer og høysesong for fødsler og ferie blir utfordringene ekstra synlige.
I kvalitetskravene til fødselsomsorgen er det slått fast at bemanningen må være tilstrekkelig for å ivareta forsvarlig overvåking og behandling. I en kartlegging Jordmorforbundet har gjort omtalt i Aftenposten den 17. juli 2015 oppgir halvparten av jordmødrene at de ikke får overvåket den fødende kvinnen tilstrekkelig under fødsel. En av fire sier at de må avvise kvinner som er i aktiv fødsel fra fødeavdelingen og at det sjelden er nok jordmødre til å følge opp kvinnene individuelt. Vi har og skal ha en av verdens tryggeste fødetilbud men det er uholdbart at mange jordmødre gruer seg til å gå på jobb fordi de frykter for tilbudet til de som skal føde.
På spørsmål fra Torgeir Micaelsen (dok. 15/608 i februar i år) skriver Statsråden at helseforetakene må utvikle systemer for bemanningsplanlegging ved store svingninger og at det jobbes med dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sommeren er en travel periode på alle fødeinstitusjoner. Mens sesongvariasjonene tidligere var slik at det ble født flest barn om våren, fødes det nå ifølge Statistisk sentralbyrå 35 % flere barn i juli måned enn i desember. Når det samtidig skal avvikles ferie for de ansatte, blir sommerperioden ekstra krevende. Utfordringen om sommeren er først og fremst tilgang på personell, spesielt jordmødre, og ikke økonomi.
Det er helseforetakene som har ansvar for at fødetilbudet er forsvarlig og at det tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene i St.meld. nr. 12 om fødselsomsorg fra 2009 og Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud". Helseforetakene har flere tiltak for å møte utfordringene om sommeren. Ferie fordeles, det lages egne sommervaktplaner, det utlyses sommervikariater, og det sendes bestillinger til vikarbyrå. Det inngås også avtaler med eget personale om merarbeid og overtid.
Retten til fritt sykehusvalg gjelder for fødende, men hvis sykehuset ser at det ikke kommer til å ha kapasitet på tidspunktet rundt fødselsterminen, kan de henvise til annen fødeinstitusjon med bedre kapasitet hvis det er i samsvar med gjeldende seleksjonskriterier. Kvinnene det gjelder skal få informasjon om dette i god tid før fødselen.
Når det gjelder helseforetakenes økonomiske rammer, har regjeringen lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre tre budsjetter, sammenliknet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Dette viser at regjeringen satser på og prioriterer sykehusene, eller viktigere, vi prioriterer pasientene.