Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1245 (2015-2016)
Innlevert: 07.06.2016
Sendt: 08.06.2016
Besvart: 14.06.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at NVE følger opp Stortingets fastsatte reguleringsbestemmelser for Tokke-Vinjevassdraget med dertil hørende skogsbilveier, og når kan allmennheten forvente seg å kunne får kostnadsfri og helårs tilgang til de pålagte veiene?

Begrunnelse

12. mars 2012 leverte representanten Sigvald Oppebøen Hansen (A) et skriftlig spørsmål til daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe som i sitt svar datert 21. mars 2012 redegjorde for veier i Botnedalen i Tokke.
Stortinget ga i 1968, som del av behandlingen av statsreguleringen av Tokke-Vinjevassdraget, tillatelse til planendring i Botnedalen. Reguleringsbestemmelsene, som Stortinget hadde fastsatt i 1964, fikk ved behandlingen av planendringen i komiteen et tillegg om å anlegge helårs skogsbilveier (klasse 3) på sør- og nordsiden av vannet, for å ivareta allmenne interesser. Det var Tokke kommune som krevde veiene for å kunne få til helårsvirksomhet i dalen - uten veier ville næringsgrunnlaget i kommunen bli svekket.
I svaret fra olje- og energiminister Ola Borten Moe til Stortinget skriver han, "Skogsbilvegene (konsesjonsvegene) skal til enhver tid holde et nivå som tilsvarer vegklasse III (Helårs landbruksveg). NVE vil følge opp at regulanten holder skogsbilvegene/konsesjonsvegene i den stand som vilkårene krever".
Det er kjent at NVE i tiden etter 2012 har motsatt seg både Stortingets vedtak og departementets forståelse av reguleringsbestemmelsene om å bygge og drifte veiene for å ivareta allmennhetens interesser, slik det fremkommer av statsrådens svar. NVE følger ikke opp Statkraft og bedriften unngår dermed å etterleve Stortingets vedtak.
Etter friluftsloven er det ikke anledning til å hindre fri ferdsel i utmark. Stortinget har pålagt regulanten i reguleringsbestemmelsene å holde helårs skogsbilveier (kl. 3) for å ivareta allmenne interesser - veieier kan da ikke hindre/forby ferdsel etter friluftslovens § 4.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Spørsmålet gjelder skogsbilveiene som reguleringsanleggenes eier (i dag Statkraft Energi AS) ble pålagt å bygge i forbindelse med planendring og tilleggsregulering av Tokke-Vinjevassdraget.
Konsesjonsmyndighetene har tidligere besvart brev fra Tokke kommune om vedlikeholdsplikten for disse skogsbilveiene. Som henvist til i spørsmålet, har tidligere statsråd Ola Borten Moe også svart på skriftlig spørsmål fra Stortinget 16. mars 2012. Departementet har etter den tid besvart spørsmål fra grunneiere om det samme.
Det er konsesjonsmyndighetenes ansvar å sørge for at reguleringsbestemmelsene følges opp. Samtidig må jeg gjøre oppmerksom på at spørsmålene om anleggsveier og konsesjonsveier i Tokke-Vinjevassdraget er faktisk komplisert, og dessuten rettslig omtvistet mellom Statkraft og berørte grunneiere.
Øvre Telemark Jordskifterett avsa dom 2. juli 2015 i sak etter jordskifteloven om Statkraft Energi AS' plikter hva gjelder vegene i Botnedalen.
Dommen fra jordskifteretten er påanket av 2 grunneiere til Agder lagmannsrett, hvor saken etter det opplyste skal behandles i inneværende måned. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i saken så lenge denne fortsatt verserer for domstolene.