Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1259 (2015-2016)
Innlevert: 09.06.2016
Sendt: 09.06.2016
Besvart: 16.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Kan statsråden bekrefte at alle sider ved beredskapssituasjonen etter slukking av FM og overgang til DAB er grundig vurdert, og at vi etter slukking av FM har en beredskap i Norge som er bedre enn før slukking?

Begrunnelse

I Dagsavisen 2. juni uttaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at DSB ikke har utredet spørsmål knyttet til beredskapssituasjonen etter overgangen til DAB. Dette har ført til at enkelte har stilt spørsmål ved om alle sider ved fremtidig beredskap er godt nok vurdert av regjeringen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg viser til at et bredt stortingsflertall bestående av alle partier med unntak av Frp, i 2011 sluttet seg til kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet. Som det fremgår av digitalradiomeldingen, er DAB-nettet bygd opp på en slik måte at hver enkelt sender signalmates direkte. I FM-nettet mates signalene fra i underkant av 50 hovedsendere til et stort antall mindre sendere. Dersom en hovedsender faller ut i FM-nettet vil utfallet forplante seg til de mindre senderne slik at store områder blir uten radiosignaler. DAB-nettet vil derfor være mer motstandsdyktig mot utfall av sendere. Jeg viser videre til at det i digitalradiomeldingen ble lagt til grunn at faren for utfall i FM-nettet vil kunne øke fordi FM-nettet blir stadig eldre og ville hatt behov for betydelig oppgradering dersom beredskapsnivået skulle opprettholdes.
I NRKs del av DAB-nettet (Regionblokka) er det installert nødstrømsystemer på en større del av nettet enn i FM-nettet, slik at faren for utfall som følge av strømbrudd vil være lavere. Dette omfatter sendere som dekker flere enn 5000 lyttere. Det er videre installert doble sendere i alle sendepunkt som dekker flere enn 5000 lyttere. Videre er alle sendere i NRKs DAB-nett Regionblokka, sikret med et backup-system for synkronisering av senderne dersom GPS-signalene skulle falle ut. NRKs sendinger i DAB-nettet var derfor ikke rammet da deler av GPS-systemet i januar 2016 falt ut. NRK har også sikret at det eksisterer flere punkter som kan mate DAB-nettet med signaler dersom sendestrømmen fra Marienlyst skulle falle ut.
Direktoratet for Sivilt Beredskap gjennomførte i 2012 tilsyn med beredskapsarbeidet i NRK hvor det heter: "Det er også gjennomført analyser og vurderinger knyttet til overgangen fra analog til digital radiodistribusjon som skal skje i 2017. Det digitale systemet er mer robust enn det analoge, blant annet på grunn av mer redunans med hensyn til kraftforsyning og mating av signaler. Det er DSBs oppfatning at NRK har et tydelig fokus på å sikre at digitaliseringen blir implementert som planlagt og tilrettelegger for en god prosess fram til 2017, slik at perioden med to nett kan begrenses."
I dag benyttes FM-nettet som lydbærer for Sivilforsvarets tyfonanlegg. Dette er Justisdepartementet ansvar, men varslingsanlegget vil bli opprettholdt ved hjelp av andre lydbærere enn FM.
I 2015 konkluderte Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med at NRKs DAB-nett har bedre befolkningsdekning enn NRK P1 i dag har i FM-nettet. Ifølge Nkom hadde NRKs DAB-nett per 1. januar 2015 99,5 prosent befolkningsdekning, mens P1 hadde 98,6 prosents dekning i FM-stereo. NRK vil i løpet av sommeren 2016 etablere flere sendere for å bedre dekningen ytterligere frem mot tidspunktet for digitaliseringen. Videre vil NRK fortløpende vurdere behovet for ytterligere sendere.
Nkom har videre konkludert med at NRKs DAB-nett har noe bedre veidekning enn FM-nettet. Statens Vegvesen opplyser at de arbeider for tiden med å utplassere DAB-sendere i alle riksvegtunneler som har nødkommunikasjon (nødnett) i dag, alle riksveitunneler som er over 500 meter med årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 5000 kjøretøy og alle nye veituneller over 500 meter. Dette innebærer at det vil være DAB-dekning i minst like mange tuneller i riksveinettet som i FM-nettet. Fylkesveinettet er fylkeskommunenes ansvar og vegmyndighetene har oppfordret fylkeskommunene til å følge samme plan som riksveinettet. Til forskjell fra FM-nettet hvor det med noen unntak bare er NRK P1 som har tunelldekning, gir DAB-nettet tunelldekning for alle NRKs kanaler samt kommersielle radiokanaler. DAB-teknologien gjør det videre mulig for myndighetene å bryte inn i samtlige radiokanaler med samme budskap samtidig når det er nødvendig av beredskapshensyn. Det vises for øvrig til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens svar av 9. mars 2016 til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik av 3. juni 2016.
Videre gir NRKs- DAB-nett (Regionblokka) dekning ut i havet minst 50 kilometer fra land langs hele kysten. NRK vil i samarbeid med Redningsselskapet i løpet av sommeren og høsten 2016 gjennomføre testing av nettet og vil om nødvendig plassere ut flere DAB-sendere før slukking i 2017. Jeg viser videre til at NRK har etablert tre 24-timers værkanaler på DAB med regionale værvarsler for å bedre sikkerheten og gi bedre service til kystfiskeflåten. I tillegg til tilbudet på DAB tilbyr NRK satellittbaserte radiosendinger med værmeldinger som dekker de fleste havområder som fiskeflåten operere. Videre har NRK opprettholdt sine langbølgesendinger fra Ingøya i Finnmark på grunn av beredskapshensyn.
Jeg viser videre til at digitaliseringen av radionettet legger til rette for at radiokanalene kan benytte flere digitale nett for å distribuere sine sendinger. Radioaktørene baserer seg derfor ikke utelukkende på DAB, men er også tilgjengelig ethvert sted med tilgang til Internett enten det er via fast bredbånd eller mobilt bredbånd (3G eller 4G). Radiokanalene er videre tilgjengelig via det digitale bakkenettet for TV, satellitt-TV og kabel-TV. Dette innebærer at lytternes muligheter til å få tilgang til radio i en nødsituasjon er langt bedre enn ved analog radiodistribusjon. Jeg vil avslutningsvis også nevne at NRK har etablert dialog med Den Norske Turistforening (DNT). Dersom det skulle vise seg at noen DNT-hytter verken har dekning via DAB, trådløst bredbånd eller satellitt, vil NRK vurdere å utplassere flere DAB-sendere.