Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1261 (2015-2016)
Innlevert: 09.06.2016
Sendt: 09.06.2016
Besvart: 15.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Avisa Varden skriver den 06.06.16 om at kumlokkene til E134 er produsert i Kina og er valgt pga. pris. CO2-utslippet for å lage et kumlokk på Ulefoss i Telemark er beregnet til 4,80. Bare transporten fra Kina av tilsvarende kumlokk utgjør seks ganger så mye CO2 utslipp. I den nye anskaffelsesloven stilles det krav om at det offentlige må innrette sin anskaffelsespraksis slik at klimavennlige løsninger fremmes.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at offentlige innkjøpere foretar miljøvennlig innkjøp?

Begrunnelse

Offentlig sektor er en stor og viktig innkjøper. Dessverre er det flere eksempler på at norske bedrifter som har tatt store kostnader ved å legge om til en mer miljøvennlig produksjon, taper i konkurransen om levering av varer til offentlig sektor på grunn av at pris vektlegges når man skal velge leverandør. Dette har også skjedd ifm. utbygging av E 134, der det kjøpes inn kumlokk fra Kina i stedet for å velge en norsk leverandør som kan dokumentere mer miljøvennlig produksjon.
Statens vegvesen uttaler følgende i saken:

–Da kontrakten med NCC ble skrevet i 2014 ble det ikke stilt spesifikke miljøkrav.
I den nye loven om offentlige anskaffelser som Stortinget nå har til behandling, lovfestes det en ny miljøbestemmelse som skal bidra til å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, som et viktig bidrag til det grønne skiftet. Regjeringen sier i en pressemelding datert 13.5 at dette i praksis innebærer at alle oppdragsgivere i offentlig sektor heretter må ha en grønn plan for sine innkjøp.
I tillegg til at miljø inntas som et eget kriterium i loven, er det et flertall i næringskomiteen (alle unntatt H/FrP) som stiller seg bak følgende merknad i innstillingen:
Flertallet mener at i tilfeller der norske leverandører er pålagt særlige miljøkrav til produkter eller produksjonen bør disse også speiles i miljøkravene til anskaffelsen, så ikke norske bedrifter påføres en konkurranseulempe grunnet særnorske krav.
Dette er en tydelig melding fra flertallet på Stortinget, som må følges opp av offentlige innkjøpere, slik at offentlige innkjøp i større grad enn i dag kan bli en drivkraft for mer miljøvennlige løsninger i tråd med Stortingets bestilling, og at ikke norske bedrifter får en konkurranseulempe på grunn av særnorske miljøkrav.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet og underliggende etater er som statlige myndigheter underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. I dagens lov om offentlige anskaffelser går det fram at bl.a. statlige myndigheter i planleggingen av den enkelte anskaffelse, skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Miljøegenskaper er i forskrift om offentlige anskaffelser nevnt som et kriterium som det kan tas hensyn til ved valg av tilbyder dersom det har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Grunnleggende miljøkrav til produkter fins også i norske standarder.
I forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser som Stortinget behandlet første gang 9. juni 2016, er det krav om at bl.a. statlige myndigheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Når dette regelverket trer i kraft, legger jeg til grunn at offentlige innkjøpere, herunder Samferdselsdepartementet og underliggende etater, ved å følge dette regelverket vil bidra til at det vil bli foretatt miljøvennlige innkjøp.