Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1273 (2015-2016)
Innlevert: 10.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Besvart: 17.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Ved fleire høve har bønder på Jæren opplevd å få øydelagt avlinga på grunn av arkeologiske utgravinger vert gjennomførd like før hausting.
Meiner statsråden at dette er god framferd av arkeologar som utfører ein jobb på vegne av det offentlege?

Begrunnelse

I eit oppslag i Jærbladet (jbl.no)8. juni kan me lesa at arkeologar tre veker før hausting av gulrøter vart det sett i gang arkeologiske utgravinger som øydela ei halv million gulrøter til ein verdi av 250 000.
Det framgår av saka at dette ikkje er ei unik hending. Betre kontakt mellom grunneigar og arkeologar kunne ha gjort at ein fann ei løysing. Det virker som om ein har ei haldning om at ein gjer det fordi ein kan gjera det - utan vilje til å finne gode løysingar.
Ansvaret for utgravingane er delegert til fylkeskommunen - men at det vert gjort på oppdrag ved staten ved Riksantikvaren.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg skjønner selvfølgelig at det kan oppleves som uheldig at både matjord og gulrøtter må vike for nye vei. Når det gjelder gjennomføringen av den arkeologiske registreringen, er det ifølge de opplysninger jeg har fått, kommunen som grunneier som har fastsatt tidspunktet. Jeg er kjent med at også andre tidspunkt har blitt vurdert, men at kommunen av ulike grunner ønsket at dette ble gjennomført nå. Bonden som leier jorda skal ha blitt varslet i god tid og har fått utbetalt erstatning for gulrøttene.
Som representanten opplyser, er det fylkeskommunen som er delegert ansvaret for å gjennomføre arkeologiske registreringer. Det følger av kulturminnelovens bestemmelser at det er opp til fylkeskommunen å undersøke om tiltaket vil berøre automatisk fredete kulturminner.
Jeg legger til grunn at partene gjør praktiske avtaler om gjennomføringen av disse registreringene i enhver sak, slik at gjennomføringen blir til minst mulig ulempe for de berørte.