Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2015-2016)
Innlevert: 10.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Er det foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse av å redusere ambulanseflytjenesten i Finnmark med ett fly, hva er responstiden i dag og hva forventes etter omleggingen, mener statsråden dette er en god løsning for den akuttmedisinske beredskapen eller vil han stoppe det?

Begrunnelse

I dag er det to ambulansefly i Alta og ett ambulansefly i Kirkenes. Et av flyene i Alta skal i følge Helse Nord erstattes av et jetfly lokalisert i Tromsø. Det er behov for dette jetflyet blant annet for flygninger til Svalbard, men flyet kan ikke lande på kortbanenettet i Finnmark. Det gjelder flyplassene i Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Hasvik. Ambulanseflyene kan lande på disse flyplassene, i tillegg til Alta, Lakselv og Kikenes. Ambulanseflyene er mindre sårbare for krevende værforhold enn helikoptrene, som har betydelig nedetid, særlig i vinterhalvåret i Nord Norge.
I NOU 2015:17 viser akuttutvalget til samhandlingsplikten, at kommuner og helseforetak har et felles ansvar for den akuttmedisinske beredskapen (jf. akuttmedisinforskriften § 4) og at den etter utvalgets mening blir i for liten grad blir oppfylt. Utvalget mener at kommuner og helseforetak må gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for det området de har et ansvar for. Kommuner og helseforetak må sammen vurdere demografi, geografi, klimaforhold og risikoelementer (trafikkårer, industri, turistaktivitet mv.). Behov for framskyndet spesialistinnsats i form av anestesilegebemannede legebiler eller ambulansehelikoptre må identifiseres, likeså behov for ambulansefly som følge av særlige lange avstander til ressurssykehus.
Direktør i helse Nord uttaler at jetfly og mer bruk av helikopter vil avlaste kortbaneflyene slik at de får mer tid til å betjene de små flyplassene særlig i Finnmark. -Summen av ny helikopterbase på Evenes, nytt redningshelikopter i Lakselv og et jetfly i Tromsø vil sammen med de fem kortbaneflyene i Nord-Norge gi et bedre luftambulansetilbud til befolkningen i nord, sier direktøren i følge Helse Nords nettsider 25.05.16.
Kommunestyret i Alta har kommet med en samlet uttalelse der de ber om at antallet ambulansefly ikke skal reduseres og luftambulansetjenesten i Finnmark ikke skal svekkes. De ber om at deres befolkning ikke skal måtte betale for investeringen i jetfly og viser til at bruk av helikopterressurser i Troms ikke erstatter dagens fly, fordi helikoptrene ikke er raske nok og ikke har samme regularitet ved dårlig vær. Kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik kommuner har vært svært tydelig i mediene på at han mener at et ambulansefly mindre betyr en svekkelse av beredskapen i akutte situasjoner for pasientene i Finnmark.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ambulanseflytjenesten er en nasjonal tjeneste der ressursene (9 fly i Norge, herav 6 i Nord-Norge) benyttes på tvers av regioner og helseforetak. For eksempel betjenes Helse Vest også med ambulansefly selv om de ikke har fly stasjonert i eget område.
I forbindelse med ny strategisk plan for ambulanseflytjenesten (2019 – 2030) har Helse Nord gjennomgått og analysert ulike scenarier for behov, kapasitet, flytyper, stasjonering etc. Basert på dette er det foreslått å forsterke tjenesten ved at et dagfly gjøres om til langdistansefly med døgnberedskap.
Ambulanseflyene er ikke primært en lokal akuttmedisinsk ressurs, men et avansert transportmiddel over større avstander - fra flyplass til flyplass. De er ikke beregnet å skulle være første ressurs hos en pasient og inngår dermed ikke i de faglige anbefalingene som er gitt vedrørende responstider for ambulansebiler og -helikoptre.
Ambulanseflyene utfører oppdrag med hastegrad, men også bestillingsoppdrag (dagen før). For oppdrag med hastegrad foreligger følgende generelle retningslinjer fra medisinsk flykoordinering v/AMK Tromsø:

- Akuttoppdrag - iverksettes normalt innen 60 minutter
- Hasteoppdrag - iverksettes normalt innen 3-4 timer
- Vanlige oppdrag - iverksettes normalt innen 12-24 timer

Andelen akutt- og hasteoppdrag utgjør ca. 39 % av de samlede pasientoppdrag. De foreslåtte endringer vil etter Helse Nord sin vurdering ikke påvirke responstiden negativt.
Helse Nord RHF sin vurdering er at det helhetlige luftambulansetilbudet vil bli styrket fra 2019. Ny ambulansehelikopterbase på Evenes, frigjort kapasitet på stort ambulansehelikopter i Tromsø, nytt og bedre redningshelikopter på Banak og jetfly i tjenesten vil sammen bidra til en styrket beredskap for Finnmark. De tre propellflyene som har nærhet til befolkningen i Finnmark i kommuner med kortbaneflyplasser vil få styrket kapasitet for primæroppdrag.
Helse Nord vil drøfte med Finnmarkssykehuset om det kan etableres en anestesilege-backup i Kirkenes slik at dette flyet kan tilby økt kompetanse ved transport av de sykeste pasientene.
Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for dimensjonering av luftambulansetjenesten slik at den sikrer forsvarlig akuttmedisinsk beredskap. Jeg legger til grunn at Helse Nord har gjort en helhetlig vurdering og at den løsningen som er valgt vil bidra til å styrke luftambulansetjenesten i Finnmark og i regionen.