Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1282 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 14.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Er det riktig at det ved klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus står 15 782 pasienter på såkalt intern venteliste, finnes det tilsvarende tall for de andre klinikkene ved OUS og når skal Stortinget få disse tallene opplyst for OUS og sykehusene i landet for øvrig?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spørsmål 15:1183 og 15:1184 som ba om fremleggelse av en komplett oversikt over eksterne og interne ventelister på en rekke nivåer. Statsråden svarer ikke på spørsmålet, men viser i stedet til en lang rekke argumenter for hvofor det er sannsynliggjort at antall ventende og ventetidene faller. Jeg tillater meg derfor å spørre på nytt.
Kim Alexander Tønseth, klinikksjef for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus (OUS), opplyser til Dagens Medisin den 26.05.16 at det på hans klinikk står 15 782 pasienter på såkalt internventeliste. Vi må derfor forutsette at disse tallene for såkalt «intern venteliste» finnes, både på den omtalte klinikken ved OUS, for de andre klinikkene på OUS og i andre helseforetak. Dette er informasjon som Stortinget nå krever å få se i en form som gjør den sammenlignbar for årene fra 2011 til denne dag. Jeg ber om at Stortinget får det tallgrunnlaget regjeringen og sykehusene sitter på, brutt ned på enkeltforetak, helseregioner og samlet for landet i en form som er forståelig og sammenlignbar. Dersom det er informasjon som mangler for en eller flere av klinikkene eller sykehusene, ber jeg om at dette opplyses, men at dette ikke er til hinder for å gi Stortinget tallene og dokumentasjonen på det som det er mulig å legge frem.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: La meg først slå fast at det ikke er noe kritikkverdig eller noe som er galt i at sykehusene har oversikter eller lister over hvor mange pasienter som er i pågående forløp, eller såkalte "interne ventelister". Sykehusene er store og komplekse virksomheter. I 2015 ble det utført om lag 7 mill. utredninger og behandlinger ved somatiske sykehus og i overkant av 1,9 mill. unike pasienter fikk helsehjelp. I tillegg kommer pasientbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette omfatter alt fra behandling av ø-hjelps pasienter, til behandling av elektive pasienter og kronikere som går til regelmessig kontroller. Skal sykehusene lykkes med å sikre god ressursutnyttelse og gode pasientforløp krever det lang planleggingshorisont. Dette betyr bl.a. at sykehusene til enhver tid må ha oversikt over hvor mange pasienter som er i pågående forløp.
I debatten vi har hatt den siste tiden brukes begrepet "interne ventelister" og ord som skjulte ventelister og hemmelighold om pasienter som er i pågående forløp i sykehusene. Disse begrepene er misvisende fordi sykehusene er nødt til å ha gode oversikter for å kunne gi alle pasienter rask og god behandling innen medisinsk forsvarlig tid. Helseregioner må jobbe enda mer med å ha slike oversikter.
Jeg har forelagt spørsmålet fra stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen for Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst svarer at i Klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er det per 15. juni 2016, 17260 pasienter totalt i pågående forløp. Disse fordeler seg slik på fagområder: 1459 pasienter i Plastikk- og odontologi, 92 pasienter i Kjeve- og ansiktskirurgi, 3716 pasienter i Plastikk og rekonstruktiv kirurgi, 4928 pasienter i Øre- nese- hals og 7065 pasienter i Øye. Helse Sør-Øst opplyser om at det er mulig å skaffe tilsvarende tall fra de andre klinikkene ved OUS, men at det er en noe tidkrevende prosess.
Den ordinære ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister (NPR) måler antall ventende henvisninger som er registrert for elektiv behandling på et gitt tidspunkt. Det rapporteres ikke på antall pasienter/henvisninger i pågående forløp fra helseforetakene til NPR. Det er derfor vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god kvalitet på dette.
Pasienter som tas av venteliste etter å ha startet opp utredning, skal få videre oppfølging og eventuell behandling på en forsvarlig måte. For å følge opp pasientene i pågående forløp har Helse Sør-Øst etablert en indikator, Tentativ tid for kontakt, som viser antall pasienter der planlagt dato for videre oppfølging eller kontakt er passert. Denne indikatoren kan være et uttrykk for kapasitets- eller planleggingsutfordringer, og brukes av Helse Sør-Øst og sykehusene i regionen til styring og oppfølging.