Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1283 (2015-2016)
Innlevert: 13.06.2016
Sendt: 14.06.2016
Besvart: 20.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil regjeringen søke å finne en løsning på saken som gir mulighet til utvikling i området samtidig som hensynet til naturmangfold ivaretas, i tråd med Harstad kommunestyres ønske?

Begrunnelse

Det har lenge vært planer om å etablere en 18-hulls golfbane i Sørvik i Harstad kommune. Et stort flertall i Harstad kommunestyre har gitt tilslutning til reguleringsplan der Hinnøy Golfklubb gis anledning til å etablere en slik golfbane.
En etablering av golfbane vil kunne ha klare positive ringvirkninger for bygda og regionen, både med tanke på investeringer, lokalt næringsliv og reiselivet i regionen.
Fylkesmannen i Troms og Klima- og miljødepartementet har levert innsigelser mot planene, blant annet basert på hensynet til sårbare naturtyper og at Vikevannet er en kalksjø. Dette er selvsagt forhold som må tas hensyn til, og initiativtakerne har vist til flere mulige avbøtende tiltak som kan redusere den potensielle påvirkningen på området.
Planutvalget i Harstad kommune har i vedtak pekt på at flere av forholdene Fylkesmannen tar opp har vært gjenstand for ny vurdering, og mener reguleringsplanen som ble vedtatt av kommunestyret har tatt inn en rekke avbøtende tiltak som ikke var del av planforslaget da innsigelsen ble fremmet (Planutvalgssak 16/02 24.02.2016).
Saken har trukket en del ut i tid, og det er ønskelig for alle parter at statsråden bidrar til at det nå tas en avgjørelse som kan gi en minnelig løsning.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Saken er under behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har hatt møte og befaring i saken, og mottatt høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet datert 2. februar og 31. mai 2016. Klima- og miljødepartementet har i disse brevene redegjort for planens konsekvenser for naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi og forholdet til vannforskriften.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå foreta en samlet avveining og sluttbehandle saken.