Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2015-2016)
Innlevert: 14.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 23.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): POD har anbefalt at Politiets lønns- og regnskapskontor legges til Drammen fordi det er for høy driftsrisiko i gjennomføringsfasen å legge det til et annet sted. Jeg har registrert at ingen steder nord for Lillehammer ble tatt med videre i vurderingen på grunn av for stor risiko for gjennomføringsfasen.
Eksempelvis Kristiansund er et område hvor det bør være mulig raskt å rekruttere kompetanse og lære opp nye.
Mener statsråden at Kristiansund er uegnet for denne oppgaven?

Begrunnelse

Jeg er uenig med vurderingen til direktoratet og stiller meg spørrende til at bare det sentrale østlandsområdet er aktuelt for statlige arbeidsplasser. Det finnes dyktige folk og viktig kompetanse over hele landet som ikke blir utnyttet med mindre de flytter til Østlandet.
I en tid med høy arbeidsledighet av mange årsaker, i mange regioner, er det derfor svært viktig å få på plass nye arbeidsplasser. Mørebenken har klart uttalt at vi ønsker at lønns- og regnskapskontoret etableres i Kristiansund, og mener Kristiansund er et godt alternativ.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet sendte 25.4.2016 på høring forslag om å lokalisere politiets lønns- og regnskapssentral til Drammen, med svarfrist 6.6.2016. Politidirektoratet opplyser at de la retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon til grunn i sin vurdering da Drammen ble anbefalt.
Politidirektoratet har mottatt en rekke høringsinnspill som er til behandling. Spørsmålet om plassering av ny lønns- og regnskapssentral for politiet er for tiden til vurdering.
Regjeringen arbeider også aktivt med å legge til rette for at arbeidsmarkedsregioner som sliter får tilført nye arbeidsplasser når det er mulig, også utenom de største byene. Regjeringspartiene har inngått en avtale med Venstre om plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.
Håndteringen og oppfølgingen av lokalisering av politiets lønns- og regnskapskontor er for tiden til vurdering og jeg ønsker ikke å gå inn på de vurderingene før konklusjon er tatt.