Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1296 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Tog pendling i og rundt Osloregionen har blitt svært attraktivt. Flere ser at det er en god løsning for sine arbeidsreiser. Innfartsparkering og knutepunkts planlegging bygger opp under togpendlingen. Eidsvoll, Ullensaker kommuner, samt Akershus fylkeskommune ønsker at persontogene på Hovedbanen skal fortsette fra Dal til Eidsvoll. En slik løsning underbygger en fortsatt positiv utvikling for togpendlere.
Stiller statsråden seg positiv dette, og hva skal til for å realisere forlengingen fra Dal til Eidsvoll?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I forbindelse med åpningen av Gardermobanen fikk Eidsvoll en rask togforbindelse til Gardermoen, Lillestrøm og Oslo. Togtilbudet på Hovedbanen ble forkortet fra Eidsvoll til Dal fordi Gardermobanen overtok en stor del av markedet for togreiser fra Eidsvoll. Togtilbudet mellom Eidsvoll og lokaltogstasjonene på Hovedbanen ble erstattet med en busslinje mellom Eidsvoll, Dal og Jessheim.
Jernbaneverket opplyser om at det hittil ikke vært markedsgrunnlag for å forsvare å gjennomføre nødvendige investeringstiltak for å gjenopprette persontogtrafikk mellom Dal og Eidsvoll.
I 2012 kom NSB med sitt innspill til NTP 2014-2023 “Oftere, raskere, mer miljøvennlig”. Der framgår det at markedspotensialet mellom Eidsvoll og Dal kun er lokal trafikk. Samtidig blir det pekt på at Jessheim vokser sterkest av tettstedene i Norge. Med vekst også i sentrumsområdene i Eidsvoll kan det på sikt være grunnlag for togtrafikk på strekningen. I innspillet foreslås Eidsvoll som knutepunkt for Dovrebanen og Hovedbanen, med persontogtrafikk mellom Dal-Eidsvoll innen 2020.
Jernbaneverket har fulgt opp forslagene fra NSB med rapporten “Vendekapasitet på Eidsvoll stasjon ved forlengelse av Dal-pendelen” datert 12.11.2012. Basert på rapporten mener Jernbaneverket at en forlengelse vil kreve ytterligere utfylling i Vorma for etablering av flere spor på Eidsvoll stasjon. Dette er både kostbart og har uønskede konsekvenser.
På lengre sikt kan videre utbygging av InterCity-strekningene medføre at pendelen Skien - Eidsvoll forlenges til Hamar. Jernbaneverket opplyser at vendekapasitet som da blir frigjort på Eidsvoll i utgangspunktet vil kunne benyttes for å vende et av de to togene per time som i dag vender på Dal. En slik prioritering må vurderes opp mot øvrig kapasitetsutnyttelse på stasjonen.
Jeg ønsker å legge til rette for at flere benytter toget, og vil følge utviklingen på Hovedbanen for å sikre et markedsrettet og effektivt togtilbud med tilstrekkelig kapasitet for både person- og godstrafikk.