Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1298 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil regjeringen gå inn for å kutte i arbeidsavklaringspenger for unge mottakere i tråd med hva lederen av Arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe (H) uttalte til P4 8. juni?

Begrunnelse

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité Arve Kambe sier til P4 8. juni at Høyre mener satsene for arbeidsavklaringspenger for unge må reduseres betydelig. Påfølgende dag sier Høyres Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Dagsavisen at det ikke er aktuelt for regjeringen å senke AAP-beløpet for personer under 25 år. Det er vanskelig å se for seg at begge deler er mulig samtidig, slik at en av meldingene fra Høyres to fremste arbeids- og sosialpolitikere må være uriktig.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Antallet unge under 25 år som mottar arbeidsavklaringspenger har økt de senere årene fra 10 981 i mars 2010 til 13 793 i samme periode i 2015, dvs. en økning på om lag 26 pst. Denne utviklingen er foruroligende. Det er uheldig at så mange unge står utenfor arbeid og utdanning og mottar arbeidsavklaringspenger. Utfordringen kan imidlertid ikke løses med ett enkelt grep.
I nær fremtid vil jeg sende på høring en rekke forslag til endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger. I denne forbindelse har regjeringen vurdert å redusere minsteytelsen for mottakere av arbeidsavklaringspenger under 25 år, og kommet til at vi ikke vil fremme et slikt forslag. Vi kommer imidlertid til å foreslå flere andre endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Dette vil vi komme tilbake til når høringsnotatet sendes ut.
Det er ingen tvil om at ungdom er den gruppen som prioriteres høyest i arbeids- og velferdsforvaltningen. Regjeringen varslet i Meld. St. nr. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet flere grep knyttet til arbeidsrettet tilbud og oppfølging av unge.
I meldingen foreslår regjeringen en ny ordning ved å slå sammen dagens tre garantiordninger for unge og samtidig løsrive innsatsen fra spesifikke virkemidler. Alle i målgruppen for den nye ordningen skal ha mottatt et tilbud fra arbeids- og velferdsforvaltningen eller annen samarbeidende instans om arbeid, utdanning eller en annen form for aktiv innsats innen en gitt frist. Jeg har foreslått at fristen settes til åtte uker. Dette vil sikre tidlig innsats for unge som har behov for bistand og gi veilederne i NAV-kontorene frihet til å tilpasse tilbudet etter den enkeltes behov og muligheter.
I NAV-meldinga foreslår vi også et forsøk med tettere oppfølging av unge med nedsatt arbeidsevne. NAV-kontoret vil få stor frihet til å bestemme hvordan de skal bruke tilførte midler. Forsøket skal gi NAV-kontoret større frihet til å utvikle eget tiltaksapparat ut fra brukergruppens sammensetning, bistandsbehov og situasjonen på det lokale arbeidsmarkedet. Forsøket skal også gjennomføres i kommuner der kommunen forplikter seg til å ta et større ansvar for å bistå og skaffe tilveie egnede tiltak i oppfølgingen. Målsettingen er å teste ut om økte forpliktelser for kommunen og økt handlingsrom for NAV-kontoret gir unge brukere i arbeids- og velferdsforvaltningen en bedre samordning og integrering av tjenester og en tettere og bedre oppfølging enn de får i dag.