Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 15.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvordan vil statsråden sikre at Forsvarsbyggs arbeid med støyberørte boliger, landbruk og barnehager på Ørland holder en rettferdig standard som sikrer at de enkelte støyberørte ikke må bære storsamfunnets konsekvenser, og vil statsråden videre gjennomføre en midtveisevaluering av Forsvarsbyggs arbeid med de støyberørte for å eventuelt kunne vurdere Forsvarsbyggs mandat og rammer?

Begrunnelse

NRK sendte 19. april en Brennpunkt-dokumentar som tok for seg de støyberørte på Ørland. Mange av beboerne opplever stor usikkerhet for hvordan og når oppgjørene vil sted.
Stortinget står med bredt flertall bak beslutningen om etableringen av en hovedkampflybase på Ørland, begrunnet forsvarsmilitært og økonomisk. Statens Investeringer på Ørland gir unike muligheter for regionen. Det er viktig at man i den forbindelse ikke glemmer de ulemper, både kostnadsmessig og driftsmessig mange i lokalbefolkningen også blir påført.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. juni 2016 med spørsmål fra stortings-representant Karianne O. Tung om arbeidet med konsekvensene for den støyømfintlige bebyggelsen rundt kampflybasen på Ørlandet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fattet den 10. august 2015 endelig avgjørelse vedrørende reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Avgjørelsen stadfestet i hovedsak Ørland kommunes vedtak fra 13. november 2014 om grenseverdier for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål rundt kampflybasen.
Vedtaket innebærer at praktisk talt alle eksisterende bygninger med støysensitivt bruksformål (boliger, skoler, barnehager, sykehus, pleieinstitusjoner og fritidsboliger), der utomhus støynivå overstiger et veid gjennomsnittsnivå over 24 timer (Lden) på 62 dB eller et maksimalnivå (MFNday) på 100 dB, vil få tilbud om et statlig kjøp av boligen. Dette er et tilbud som gis boligeierne, og det vil i utgangspunktet ikke være hjemmel for ekspropriasjon av eiendom fra staten sin side. De som velger å bli boende i rød støysone, og som har helårsbolig, vil få støyreduserende tiltak på sin bolig dersom de har krav på det, jf. reguleringsplanbestemmelsen pkt. 4.8.2.
Forsvarsbygg vil legge prinsippene i lov om vederlag ved oreigning av fast eiendom (vederlagsloven) til grunn ved gjennomføring av et eventuelt kjøp av bygninger i rød støysone. Innløsningssummer er basert på gjenerverv av bofunksjon, noe som er etablert praksis for statlige etater, og prisen settes med utgangspunkt i hvilke boliger med tilsvarende bofunksjon som er tilgjengelige i bolig-/ prosjektmarkedet. Det betyr at man skal ha mulighet til å kjøpe en ny bolig for tilsvarende bruk og av tilsvarende kvalitet. Boligeiere som får tilbud om innløsning får en egen taksering av boligen og gratis bistand fra advokat i forhandlingene.
For bygninger med støysensitivt bruksformål i gul støysone med utomhus veid gjennomsnittlig støynivå på mellom 52 dB og 61,9 dB setter reguleringsplanen krav til innendørs støynivå tilsvarende lydklasse C i henhold til NS 8175 (30 dB for bolig). Der dette ikke er mulig utfra bygningstekniske forhold eller ikke kan forsvares ut fra en nytte-kostnadsanalyse, skal lydklasse D i henhold til NS 8175 (35 dB for bolig) overholdes. Grunneiere som har bygninger med støyfølsomt bruksformål som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli tilbudt støytiltak på bygningene. Forsvarsbygg vil gjennomføre en befaring av mellom 800-1000 boliger i gul støysone. Det vil bli utarbeidet en privatrettslig avtale mellom Forsvarsbygg og den enkelte boligeier, som får bistand fra advokat, for gjennomføring av støytiltak i den enkeltes bolig. Forsvarsbygg inngår kontrakt med entreprenør som gjennomfører de nødvendige tiltakene på den enkeltes bolig, koordinert tidsmessig med den enkelte støyberørte i forhold til dennes bo- og arbeidssituasjon.
Jeg vil understreke at forsvarssektoren skal oppfylle sine forpliktelser overfor Ørlandsamfunnet slik de er nedfelt gjennom reguleringsplanvedtaket for kampflybasen. Reguleringsplanvedtaket har satt klare og entydige grenseverdier til støybelastning for omgivelsene basert på de konsekvensutredningene som er gjennomført i forkant av kommunens vedtak. Reguleringsplanvedtaket har videre satt 31. desember 2019 som sluttføringsdato for gjennomføring av støytiltak og tilbud om innløsning. Forsvarsbygg er gitt mandat og rammer til å gjennomføre de tiltak som reguleringsplanvedtaket beskriver innenfor gjeldende tidskrav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Jeg vil spesielt vektlegge betydningen av likebehandling i den videre prosessen mellom forsvarssektoren og de støyberørte, enten det er snakk om innløsning i rød støysone eller støytiltak i gul støysone, eller om innløsning/støytiltak gjennomføres tidlig eller sent i perioden. Det vil bli gitt åpning for at den enkelte i avtale med Forsvarsbygg kan vente med en avgjørelse om innløsning eller støytiltak til de nye flyene kommer, slik at beboerne kan få erfare hvordan støyen oppleves i virkeligheten. Videre er det viktig for regjeringen at Ørlandsamfunnet behandles innenfor samme regelverk og praksis som andre lokalsamfunn som påvirkes av store statlige byggeprosjekter.
Forsvarsbyggs oppgave er å realisere kampflybasen innenfor gjeldende lover, regler og bestemmelser og i samsvar med de kostnadsrammer som er gitt for investeringsprosjektene knyttet til basen. Det er allerede gjennomført kjøp av 42 boliger fordelt på 37 grunneiere, hvor grunneier i samråd med sin advokat har akseptert kjøpesum og vilkår. Dette utgjør ca. 25 % av de som vil bli tilbudt innløsning av boligen i rød støysone. Av disse har allerede 27 eiere kjøpt seg ny bolig. Forsvarsbyggs mandat og rammer er som tidligere beskrevet gitt av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Jeg ser derfor på nåværende tidspunkt ikke behov for å gjennomføre en midtveisvurdering av disse.