Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1307 (2015-2016)
Innlevert: 15.06.2016
Sendt: 16.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Hva vil statsråden gjøre for å unngå i størst mulig grad at formalia blir grunnlaget for å avvise anbud?

Begrunnelse

E6 Helgeland er et viktig prosjekt for å styrke konkurransekraften og trygge hovedfartsåren mellom nord og sør. Utbyggingen av delprosjektet Helgeland Sør ble vedtatt av Stortinget i fjor høst.
Ved anskaffelsen av vegutbyggingskontrakt for vegpakke Helgeland Sør kom det inn tre anbud til prosjektet med en anslått kontraktstørrelse på om lag 1,9 mrd. kr. NRK Nordland har meldt at på grunn av at en konvolutt med tilbudet ble levert feil adresse, er et av tre anbud avvist, og man sitter igjen med kun 2 tilbydere på en så stor kontrakt.
Det er ikke første gang at vi hører om at formalia fører til at formodentlig ellers gode anbud avvises uten realitetsbehandling. Jeg opplever at statsråden har vært svært fremoverlent arbeidet med å fornye lov om offentlig anskaffelser, og gjorde allerede sommeren 2015 endringer i forskriften for å hindre at enkelte formaliteter blir grunnlag for avvising. Likevel synes det som at det fortsatt er uklarheter som får uheldige konsekvenser.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Avvisning av tilbud på grunn av formaliafeil har gitt grobunn for frustrasjon og kritikk mot anskaffelsesregelverket i lang tid. Det er flere eksempler enn saken på Helgeland på at antatt gode tilbud har blitt avvist fra konkurranser som følge av formalia-feil, som for eksempel ved manglende innlevering av tilbud i lukket konvolutt eller på grunn av feil merking av konvolutten. For noen år siden ble det store medieoppslag da et skipsverft ble avvist i en stor konkurranse, fordi det hadde glemt å sette riktig prosjektnummer utenpå konvolutten som tilbudet var levert i. Frustrasjonen har selvsagt vært størst hos de leverandørene som har opplevd å bli avvist på grunn av slike feil, men dette er uheldig også for oppdragsgiverne, både fordi de må avvise formodentlig ellers gode tilbud og fordi konkurransen blir redusert.
Et av de første forenklingsgrepene regjeringen gjorde var derfor å fjerne bestemmelsene i anskaffelsesregelverket som hadde gitt opphav til de mest rigide avvisningssakene, nemlig kravene til merking og lukking av tilbudene.
Andre viktige tiltak vil komme når det nye regelverket trer i kraft høsten 2016. Det viktigste grepet er å innføre krav til elektronisk tilbudsinnlevering for alle anskaffelser over nasjonal- og EØS-terskelverdi. Krav til elektronisk innlevering vil ikke bare være ressursbesparende, men det vil også løse de problemene som vi i dag ser ved fysisk innlevering av tilbud. Elektronisk tilbudsinnlevering vil bli innført gradvis etter at regelverket har trådt i kraft. Kravet innføres gradvis for at både oppdragsgivere og leverandører skal få tid til å skaffe seg og ta i bruk de nødvendige elektroniske systemene som et slikt krav krever. Det er satt ulik frist for ulike oppdragsgivere for når de må ha systemene på plass, men innen sommeren 2018 skal anbudsprosessene i all hovedsak være elektroniske.
Det gjøres også en rekke andre grep i regelverket som reduserer risikoen for at formalia blir grunnlag for å avvise tilbud. Et eksempel er at det vil bli betydelig enklere for oppdragsgivere enn det er i dag å be om ettersending av dokumenter som mangler i leverandørenes tilbud. Det vil føre til at leverandører som ved en glipp ikke har lagt ved et dokument, kan ettersende dette i stedet for å bli avvist fra konkurransen. Et annet eksempel er de nye prosedyrene, åpen og begrenset tilbudskonkurranse. Prosedyrene innføres for anskaffelser under EØS-terskelverdiene og åpner i større grad enn i dag for dialog mellom oppdragsgiver og leverandørene, også etter at tilbudene er innlevert. Denne dialogen kan oppdragsgiver blant annet bruke til å få oppklart uklarheter eller avvik i tilbudene, få supplert eller ettersendt dokumenter som mangler. Det vil igjen kunne bidra til færre avvisninger og bedre konkurranser.