Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1310 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 16.06.2016
Besvart: 22.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil kulturministeren gjøre for at ikke frivillig musikkaktivitet i hele landet mister anledningen for å søke støtte og legges ned slik påstand fra Musikk i skole hevder?

Begrunnelse

Det kommer fram av fagbladet Ballade at Musikk i Skole (MIS) mener at frivillige lag og kulturfora som driver musikkaktivitet må legges ned på grunn av for omfattende rapporteringsplikt for å motta Frifondsmidler.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Formålet med støtteordningen Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt og bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Den statlige bevilgningen til Frifond fordeles av departementet til de to paraplyorganisasjonene Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd. Retningslinjene for videre fordeling til lokal aktivitet fastsettes av paraplyorganisasjonene.
Musikk i skolen har mottatt midler fra Norsk musikkråd gjennom ordningen Frifond organisasjon, der forutsetningen er at midler fordeles videre fra sentralleddet til lokal aktivitet. Dersom lokale grupper ikke mottar Frifond midler fra en nasjonal organisasjon, kan disse gruppene søke om tilskudd fra ordningene Frifond Musikk, Frifond barn og unge eller Frifond teater som frittstående grupper. Det er med andre ord ingen som har mistet anledningen til å søke støtte fra Frifond.
Ansvaret for å vurdere hvilke grupper som er berettiget støtte fra Frifond er overlatt til paraplyorganisasjonene, i tråd med føringene fra Stortinget som ligger til grunn for ordningen. Departementet legger til grunn at paraplyorganisasjonene er i dialog med søkerorganisasjonene om retningslinjene og fortolkningen av disse.
Det gjennomføres med jevne mellomrom evalueringer av Frifond. De gjennomgående tilbakemeldingene er at Frifond oppleves som en ubyråkratisk ordning som i betydelig grad bidrar til aktivitet blant barn og unge.