Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 27.06.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil statsråden bidra til en løsning for Nygården i Ørland hvor gårdstunet flyttes til andre siden av vegen, en løsning som tar hensyn til eiernes totalbelastning på grunn av kampflybasen og som vil gi en bedre driftssituasjon for gården?

Begrunnelse

Gårdsbruket Nygården ligger ved hovedporten til Ørland Hovedflystasjon. Etableringen av kampflybasen på ØHF betyr store utfordringer og belastninger for familien, gården og dyra.
Ørland kommune er delt inn i to støysoner. Rød støysone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. Gul støysone er angitt som en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Nygården ligger i gul støysone. Grensen for rød sone går et steinkast fra eiendomsgrensen. Nygården grenser mot Hårberg skole, som også ligger i gul støysone. Forsvarsdepartementet aksepterte i august 2015 utkjøp av skolen.
Den samlede belastningen av støy fra ulike kilder (flystøy, anleggsstøy og trafikkstøy) gir belastninger både for bonde, øvrige beboere og husdyr på Nygården. I tillegg kommer den opplevde belastningen rundt sikringsberedskap og de belastninger som følger av stor usikkerhet rundt framtidig drift av gården.
Nygården har vært drevet som gårdsbruk i mange generasjoner og står etterhvert foran et generasjonsskifte. Men skal gården kunne videreføres og utvikles, må det gjøres grep når det gjelder forholdet til kampflybasen. Nygården er i likhet med skolen sårbar pga. beliggenheten. De samme momenter som ble vurdert i forhold til skolen vil også gjøre seg gjeldende i forhold til Nygården. Barn skal også kunne vokse opp på på gården. I motsetning til skolen vil Nygårdens opplevelser være av døgnkontinuerlig art, og i livslang syklus. De helsemessige aspekter ved Nygårdens beliggenhet i nærhet til hovedporten har ikke vært utredet som en del av reguleringsarbeidet.
Det har vært gjennomført flere møter mellom beboerne ved Nygården, Forsvaret, Forsvarsbygg, Ørland kommune m.fl. Forsvarsbygg har så langt ikke vist vilje til å vurdere totalbelastningen kampflybasen medfører for beboerne på Nygården.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet den 10. august 2015, gjennom sitt vedtak i innsigelsesbehandlingen av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon, Ørland kommunes vedtak fra 13. november 2014 om grenseverdier for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse. Vedtaket innebærer at praktisk talt alle eksisterende bygninger med støysensitivt bruksformål (boliger, skoler, barnehager, sykehus, pleieinstitusjoner og fritidsboliger) der utomhus støynivå overstiger et veid gjennomsnittsnivå over 24 timer (Lden) på 62 dB eller et maksimalnivå (MFNday) på 100 dB vil få et tilbud om innløsning. Reguleringsplanens vedtatte terskelverdier på Lden 62 dB er sammenfallende med kriteriene for rød støysone for flyplasser i henhold til retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2012). For bygninger med støysensitivt bruksformål i gul støysone med utomhus veid gjennomsnittlig støynivå på mellom 52 dB og 61,9 dB setter reguleringsplanen krav til innendørs støynivå tilsvarende lydklasse C i henhold til NS 8175 (30 dB for bolig). Der dette ikke er mulig utfra bygningstekniske forhold eller ikke kan forsvares ut fra en nytte-kostnadsanalyse, skal lydklasse D i henhold til NS 8175 (35 dB for bolig) overholdes. Grunneiere som har bygninger med støyfølsomt bruksformål som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli tilbudt støytiltak på bygningene.
Gårdsbruket Nygården har med dagens aktivitet ved flystasjonen et beregnet gjennomsnittlig og maksimalt støynivå på henholdsvis Lden 58,8 dB og MFNday 94,4 dB. Fremtidig beregnet støynivå etter innføring av F-35 er henholdsvis 61,7 dB og 94,6 dB. Gården er dermed fortsatt lokalisert innenfor gul støysone, jf. retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging. Hårberg skole har et fremtidig beregnet gjennomsnittlig støynivå på 62,3 dB og maksimalt støynivå på 94,9 dB. Hårberg skole ligger med disse støyverdiene i rød støysone i henhold til reguleringsplanen.
Nygården ligger rett nord for innkjøringen til Ørland hovedflystasjon, og den har flystasjonen som nærmeste nabo på to sider, Fylkesvei 245 på en tredje side og en naboeiendom på den fjerde. Gårdens utfordringer med hensyn til effektiv drift, gitt gårdstunets «inneklemte» plassering i forhold til naboene, har eksistert i mange år. Forsvarsdepartementet kan ikke se at disse utfordringene påvirkes vesentlig i negativ retning ved etablering av kampflybasen, og spesielt ikke på en måte som skulle tilsi at gårdstunet må flyttes på grunn av endringer på basen. Med hensyn til støybildet ved gården, så er som tidligere nevnt grenseverdier for støy fastsatt i gjeldende reguleringsplan.
Forsvarsdepartementet vil sørge for at de krav og forpliktelser som ble fastsatt i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon følges opp. Reguleringsbestemmelsen gir ikke grunnlag for ekspropriasjon. Dette innebærer at både innløsning og støytiltak er en frivillig ordning for den enkelte eier. Videre gjelder reguleringsplanens bestemmelser om innløsning og støyreduserende tiltak for bygninger med støyfølsomt bruksformål. Næringsbygg er derfor ikke omfattet av dette vedtaket. I den videre prosessen er det viktig for regjeringen at de som er berørt likebehandles, enten det gjelder innløsning eller støytiltak. De tiltak som departementet godkjenner skal derfor ha en klar hjemmel i gjeldende regelverk eller pålegg, der reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon er et sentralt element.