Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden gi en redegjørelse for hvilke grep som er tatt, og hvilke tiltak som vurderes eller planlegges gjennomført, for å unngå at lignende situasjoner som de Røde Kors har beskrevet i sin rapport oppstår igjen dersom tilstrømningen av asylsøkere øker?

Begrunnelse

VG omtaler 16. juni Røde Kors’ rapport om mottaket av et stort antall asylsøkere i Norge høsten 2015. I rapporten fremkommer til dels kraftig kritikk av myndighetene, herunder alvorlige mangler i behandlingen av barn som har kommet til Norge alene.
Vergeforeningen varslet allerede i januar 2015 om kritikkverdige forhold ved lokalene på Tøyen. Dette ble fulgt opp av Barneombudet og andre gjennom våren og sommeren. Det er derfor særlig alvorlig at man ikke greide å rydde opp i disse forholdene på et tidligere tidspunkt.
På det nåværende tidspunkt er tilstrømningen av asylsøkere til Norge lav. Statsråden har imidlertid vært opptatt av å advare mot den kan komme til å øke, blant annet avhengig av situasjonen i krigsrammede områder og den europeiske håndteringen av situasjonen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Politiet og utlendingsforvaltningen stod i en særdeles krevende situasjon høsten 2015. Etatene var ikke dimensjonert for å håndtere en så stor tilstrømming av asylsøkere på så kort tid på en fullt ut tilfredsstillende måte. Det var begrensninger blant annet i bygningsmasse, personellressurser og utstyr. Man har imidlertid tatt lærdom av erfaringene fra 2015 og flere tiltak er iverksatt.
Et av de mest sentrale tiltakene var etableringen av ankomstsentre, både i Finnmark og på Råde. Dette ble gjort av Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid, og samlet flere funksjoner i den innledende asylprosessen under samme tak. Sentrene bidro til avlastning av PUs lokaler på Tøyen, og bedre logistikk og samordning mellom UDI og PU. Etter en krevende oppstart av ankomstsentrene, er det gjort en rekke tiltak for å sikre både kapasitet til å håndtere en eventuell økning i antallet asylsøkere og for å sikre ivaretagelse av asylsøkernes helse, informasjonsbehov og andre viktige forhold i ankomstfasen.
Nå som asylankomstene er såpass lave, vurderer UDI og PU forløpende hvordan fasilitetene på Råde ankomstsenter kan brukes mest hensiktsmessig. Inntil videre skal voksne asylsøkere fortsatt gjennomgå ankomstregistreringen her, mens enslige mindreårige asylsøkere registreres ved PUs lokaler på Tøyen. Ettersom det ikke har kommet asylsøkere over den norsk-russiske grensen etter 29. november 2015, er Ankomstsenter Finnmark avviklet. Det kan imidlertid raskt gjenetableres ved behov.
PU har en god dialog og godt samarbeid med barnevernsmyndighetene, både på et overordnet nivå og gjennom praktisk samarbeid i enkeltsaker. PU har avholdt flere møter med Barneombudet om hvordan ankomstregistrering best kan tilrettelegges for enslige mindreårige. PU har videre iverksatt omfattende barnefaglig kompetanseheving for ansatte på Tøyen som ankomstregistrerer enslige mindreårige asylsøkere for å sikre at deres behov ivaretas på en god måte.
En stor tilstrømning av asylsøkere på kort tid vil bli krevende å håndtere, også i fremtiden. Som et tiltak for å sikre at vi står bedre rustet dersom tilstrømningen av asylsøkere igjen skulle ta seg opp, har både politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI) og flere samarbeidende etater gjennomført egenevalueringer av håndteringen av den store tilstrømmingen høsten 2015. Disse evalueringene er brukt som grunnlag i arbeidet med å revidere og fornye beredskapsplaner for ekstraordinært høye asylankomster. Dette planverket skal sikre at myndighetene er så godt forberedt som mulig i tilfelle en lignende ankomstsituasjon skulle oppstå.
Som en del av dette arbeidet vil vi også gå gjennom innspill og evalueringer fra andre aktører, herunder innspillene i erfaringsrapporten fra Røde Kors.