Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1314 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Tillitsvalgte i Politiet gikk denne uka ut å kritiserte kraftig politireformen og mener den i realiteten er en sparereform. I Nordland sier hovedtillitsvalgt at det er verre en det har vært. I Finnmark sier politiet at de er rammet av kutt som følge av politireformen. Det er viktig at pengene må komme frem til ytterste ledd i hele landet.
Hva gjør statsråden for å sikre seg at dette skjer?

Begrunnelse

Denne uken har NRK Nordland hatt flere oppslag om manglende resurser til politiet i Nordland. Tidligere har det vært oppslag om manglende resurser til fornying av bilparken og nå er det fokus på manglende midler til å utstyre bilene med nødvendig utstyr for å gjennomføre jobben.
Viser også til oppslag i NRK Finnmark 1.juni der det vises til at Finnmarks lokalpoliti er rammet av kutt som følge av politireformen.
Tillitsvalgt uttaler at politireformen er tidenes største bløff og er blitt en sparereform. Det var ikke hensikten med reformen.
Ser at regjeringen viser til at de har økt rammene til Politiet for å finansiere nærpolitireformen. I samme sak sier også politidirektoratet at flere politidistrikt er meget presset. Er det blitt slik at det er kun de store byene som har fått økt sine rammer, og hvorfor har ikke Statsråden sørget for at disse midlene også har kommet ut til ytterste ledd i hele landet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet er i gang med en av de største organisasjonsendringene i nyere tid. Samtidig som nærpolitireformen gjennomføres, skal etaten opprettholde tjenesteproduksjonen. Det er krevende.
Politiet er etter regjeringsskiftet tilført mer enn 3 mrd. kroner. Det er bl.a. bevilget midler til over 1000 nye politistillinger og 16 nye statsadvokater, og det er tilsatt over hundre nye politijurister.
Det er bevilget 127,5 mill. kroner i 2015 og 251,9 mill. kroner i 2016 til gjennomføringen av reformen. Dette er i tråd med innmeldte behov fra Politidirektoratet. I tillegg er det i 2016 bevilget 22,7 mill. kroner til oppstart av forbedringstiltak, herunder samlokalisering av politiets operasjonssentraler og brannvesenets 110-sentraler.
Gjennomføring av nærpolitireformen har høyeste prioritet. Reformen skal særlig gi økt tilgjengelighet, politikraft og kvalitet i oppgaveløsningen, men også bidra til en mer effektiv ressursbruk.
Jeg har egne møter om reformen hver måned med politidirektøren for å følge opp at reformen gjennomføres i henhold til Stortingets vedtak. I tillegg besøker jeg mange politidistriktene for å få dypere innsikt i utfordringene lokalt.
Det er videre viktig å ikke blande sammen Nærpolitireformen og økonomiske problemer i politidistrikt som skyldes merforbruk i gamle politidistrikt fra tidligere år. Det er særlig det som er utfordringen i Nordland. Effekten av Nærpolitireformen kan man naturligvis ikke ta ut før Nærpolitireformen er gjennomført, og det vil ta noe tid. I mellomtiden må politimesterne drive sin virksomhet innenfor de rammene som er tildelt. Samtidig vil jeg ha en gjennomgang av hvordan politiet samlet sett bruker de midlene som tilføres og se nærmere på om en bør vurdere en ny tildelingsmåte. Dette er imidlertid et noe langsiktig arbeid.