Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1316 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Ønsker statsråden å utsette byggingen av dobbeltsporet på Østfoldbanen ved å iverksette nye utredninger om trasevalg?

Begrunnelse

Statsråd Ketil Solvik Olsen skriver på sin Facebookside 11. juni i år på spørsmål om trasevalg for ny dobbeltsporet Østfoldbane " Det er politikerne i ditt fylke som har tatt dette valget, med støtte i Stortinget. Får du de til å ville se på alternativer så er jeg klar".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbanen og InterCity-utbyggingen på Østlandet skal knytte sammen bo- og arbeidsregioner. For InterCity-utbyggingen har valg av trasé gjennom Østfold vært en avveining mellom å treffe markedene best mulig og muligheten for raskest mulig reisetid. Jernbaneverkets utredninger har funnet at underveismarkedet på Østfoldbanen er viktig, og erfaring tilsier at sentral stasjonslokalisering i byene er avgjørende for å treffe dette markedet best mulig.
I mitt svar av 19. juni 2015 på spørsmål til skriftlig besvarelse fra storingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås om traseen gjennom Østfold, skrev jeg at jeg er åpen for innspill fra fylkeskommunen og Fredrikstad og Sarpsborg kommuner om en annen trasé enn den Jernbaneverket legger til grunn i sin planlegging dersom dette skjer raskt.
Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune har i brev av 23. september 2015 gitt en svært tydelig tilbakemelding om at alternativ 4B fortsatt bør være utgangspunktet for den videre planleggingen av InterCity gjennom Østfold. Dette legges til grunn for den videre planleggingen av InterCity gjennom Østfold, og sikrer fremdriften for InterCity-utbyggingen med dobbeltspor til Seut/Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026.
Planleggingen av utbyggingen er allerede godt i gang. Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporstrekningen Seut-Fredrikstad-Sarpsborg (samt riksvei 110 Simo-St. Croix, fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund) er på høring, med høringsfrist 27.06.16. For strekningen Haug-Seut tas det sikte på å sende forslag til planprogram for reguleringsplan på høring i høst.
Den pågående høringsprosessen gir mulighet for innspill til Jernbaneverkets forslag. Jeg oppfordrer derfor dem som mener at en korridor i rett linje over Rolvsøy er det beste valget til å komme med formelle innspill i høringsperioden for planprogrammet for kommunedelplan Seut-Sarpsborg. Etter endt høring skal kommunene fastsette planprogram og reguleringsplan.