Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1318 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 20.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): E18 Vestkorridoren får konkretisert sin oppstart i OP3, ved at første etappe blir Lysaker-Strand. Statens Vegvesen har sendt reguleringsplan til Bærum kommune. For finansieringssiden er det vanlig at berørte kommuner/fylker får saken til behandling, og vedtakene legges som regel til grunn i Stortingets endelige behandling av prosjektet. Omtalte veistrekning ligger i Akershus, og hele prosjektet dekker Asker og Bærum kommuner.
Hvilke rolle vil Oslo kommune ha i arbeidet med reg.plan og vedtak til finansieringsprop. for strekningen?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innledningsvis vil jeg si at jeg er fornøyd med at Oslo kommune og Akershus har blitt enige om en revisjon av Oslopakke 3. Avtalen legger blant annet grunnlaget for et kraftig løft i kollektivtilbudet i regionen, og viser dermed de første resultatene av at dagens regjering vil bidra med halvparten av investeringsmidlene til nye store investeringer i kollektivinfrastruktur. Det gir et langt større handlingsrom for offensive grep enn tidligere. Samtidig er det liten tvil om at El8 Vestkorridoren har vært et svært utfordrende element i arbeidet.
I avtalen av 5. juni 2016 framgår det at Oslo og Akershus er enige om at E18 på strekningen Lysaker-Strand skal gjennomføres som første etappe av strekningen Lysaker-Drengsrud. Siden Lysaker-Strand omtales som "første etappe", legger jeg derfor til grunn at E18 skal bygges helt fram til Drengsrud i Asker. Det har også hele tiden vært min intensjon. Jeg registrerer at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i den reviderte avtalen om Oslopakke 3 ikke har vært uenige om en videre utbygging til Drengsrud skal skje, men har konstatert at man ikke har konkludert hvordan denne konkret skal gjennomføres.
Jeg er kjent med at Statens vegvesen nå har sendt et utkast til reguleringsplan for strekningen Lysaker-Ramstadsletta til politisk behandling i Bærum kommune. Etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven vil Oslo kommune få planen til uttalelse som høringsinstans. Oslo kommune vil etter plan- og bygningslovens bestemmelser også ha innsigelsesrett. En innsigelse kan bl.a. fremmes i spørsmål som er av vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Ved en evt. innsigelse til en plan vil saken gå til mekling hos Fylkesmannen, og til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ikke meklingen fører frem. Jeg antar og forventer imidlertid at det blir en konstruktiv tilnærming fra berørte kommuner i denne foreliggende plansaken, slik at det ikke oppstår unødige forsinkelser. Regjeringen er opptatt av god og rasjonell fremdrift for hele prosjektet. I prosesser der fremdriften stopper opp, kan det være mulig å ta i bruk statlig plan selv om jeg ønsker å unngå dette.
Jeg registrerer at det i den reviderte avtalen for Oslopakke 3 er avsatt 2 mrd. kr til prosjektet E18 Vestkorridoren i Oslopakke 3. Gjennomføring av El 8 Vestkorridoren forutsetter ut over det en egen bompengefinansieringsløsning - altså utenom Oslopakke 3 - for prosjektet, i tillegg til statlige midler og grunneierbidrag. For strekningen El8 Lysaker-Strand vil det altså måtte legges fram en egen bompengesak for Stortinget der finansieringsopplegget presenteres. Det er et grunnleggende prinsipp ved bompengeinnkreving at dette har lokalpolitisk tilslutning. Det kan diskuteres hva dette betyr. Jeg legger til grunn at Oslo kommune som randkommune til E18-prosjektet vil få et forslag til bompengefinansiering til uttalelse, men det vil være avgjørende for regjeringens framlegg av prosjektet som bompengesak for Stortinget at det er tilslutning til bompengefinansieringen fra Bærum kommune som primærkommune—og fra Akershus fylkeskommune.
Når det gjelder den videre fysiske planlegging av prosjektet E18 fram mot Drengsrud, vil Oslo kommune på samme måte være høringsinstans etter plan- og bygningslovens bestemmelser. På samme måte vil Oslo som nabokommune også ha uttalerett når det gjelder forslag om bompengefinansiering.