Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1319 (2015-2016)
Innlevert: 16.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Er det slik at planleggingen av fiskerihavner med igangsettelse etter 2021 vil stoppes?

Begrunnelse

Regionmeldingen ble nylig behandlet i Stortinget. I innstillingen sa flertallet i komiteen:

"Flertallet støtter departementets vurdering av fremtidige modeller for fiskerihavnene. Tilrettelegging og prioritering av infrastruktur for næringsutvikling ligger innenfor de folkevalgte regionenes samfunnsutviklerrolle. Flertallet mener at det nåværende ansvaret for selve havnene ligger fast. Flertallet mener at eventuelle endringer i eierskap og ansvar for tilskudds- og finansieringsordninger må samkjøres med utformingen av NTP for perioden 2018–2021."

På bakgrunn av dette er det grunn til å spørre hvordan regjeringen vil forholde seg til planlegging av nye fiskerihavneprosjekter etter 2021.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Innst. 13 S (2015-2016) til Prop. 1S (2015-2016) for Samferdselsdepartementet anmodet Stortinget regjeringen om å foreta en gjennomgang av de samlede tilskudds- og finansieringsordningene til fiskerihavner og å foreslå en ordning som i større grad enn i dag sikrer en målrettet utbygging av fiskerihavner der næringens behov er størst. Flertallet viser til at en finansieringsordning bør være fleksibel, men at den samtidig setter krav til lokal medvirkning. Flertallet ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger så raskt som mulig og på egnet måte.
I Meld. St. 22 (2015-2016) –Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver orienteres det om at det skal utredes fire ulike modeller for forvaltningen av fiskerihavner. Stortingets flertall sluttet seg til dette, jf. Innst. 377 S (2015-2016). Samferdselsdepartementet har på denne bakgrunn satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere mulige modeller for organisering av eierskap og finansieringsordninger til de statlige delene av fiskerihavnene.
Vurderinger av eventuelle endringer i eierskap og ansvar for tilskudds- og finansierings-ordninger må samkjøres med utformingen av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Regjeringen vil derfor komme tilbake til den fremtidige forvaltningen av fiskerihavnepolitikken ved rulleringen av Nasjonal transportplan.