Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1320 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Det er bred enighet om at vi trenger å supplere kapasiteten for DNA-analyser i strafferettspleien. Stortinget behandlet i 2014 Dok. 8: 67 (2013-2014) om at det akkrediterte Rettsgenetisk senter i Tromsø skal tas i bruk for DNA-analyser, som tillegg til Rettsmedisinsk institutt. I debatten sa helseminister Bent Høie følgende: Alt ligger til rette for å bruke det miljøet så lenge det er akkreditert, og hvis en får på plass god og sikker kommunikasjon.
Kan helseministeren si hvor saken nå står?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som det fremgår av Innst. 59 S (2014-2015) har Justis- og beredskapsdepartementet gitt Politidirektoratet i oppdrag å utrede prosjektforslag om tilrettelegging av sikker kommunikasjon og forvaltning av informasjon ved bruk av flere leverandører av DNA-analyser i straffesaker. Arbeidet er videreført i 2016, jf. omtale i Helse- og omsorgsdepartementets Prop 1 S (2015-2016), kap. 710 Folkehelseinstituttet og i Justis- og beredskapsdepartementets Prop 1 S (2015-2016) programkategori 06.40 Politi og påtalemyndighet.
I følge Justis- og beredskapsministeren arbeider Politidirektoratet med et konkret prosjektforslag og en plan for hvordan ordningen med flere leverandører skal tilrettelegges og gjennomføres. Politidirektoratet vil oversende departementet sitt forslag før sommeren. Det tas sikte på oppstart av ordningen i løpet av 2017.
For å sikre full uavhengighet mellom nåværende leverandør Folkehelseinstituttet og mulige framtidige leverandører er finansieringen av Rettsgenetisk senter flyttet til Kunnskapsdepartementets kap. 260, post 50, jf. omtale under Helse- og omsorgsdepartementets Prop 1 S (2015-2016) kap. 719, post 79.