Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1322 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 27.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden overstyre Helse Sør Øst når de planlegger nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus i Drammen med beleggsprosent på 90 prosent, og pålegge helseforetaket en forsvarlighetsgrense på 85 prosent ved planlegging av de nye sykehusene, for å unngå liknende situasjon som Sykehuset Østfold Kalnes, Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) og Sykehuset Telemark HF er i, med overbelegg, korridorpasienter og kritiske situasjoner med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet?

Begrunnelse

Viser til styresak 054-2016 Vestre Viken HF- konseptfase nytt sykehus i Drammen og styresak 053-2016- Videreføring av plan for utvikling av Oslo Universitetssykehus HF, der det legges til grunn en beleggsprosent på 90 prosent. Helse- og omsorgsminister har varslet at han vil ta stilling til styrevedtakene i snarlig foretaksmøte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Kjersti Toppe viser til har jeg nylig hatt foretaksmøter med Helse Sør-Øst RH.F hvor jeg godkjente planer for videre utvikling ved Oslo universitetssykehus og lokalisering av nytt sykehus i Drammen.
Når det gjelder planlegging av framtidig behandlingskapasitet og beleggsprosent ved nye sykehus er dette et ansvar som tilligger det regionale helseforetaket, i dette tilfelle Helse Sør-Øst RHF. Det er en rekke faktorer som har betydning når helseforetakene planlegger fremtidig kapasitetsbehov, i tillegg til beleggsprosent på sengepostene. Her kan nevnes befolkningsframskrivninger, aktivitetsprognoser, forventet forbruk, liggetider, åpningstider og andel pasienter som avklares i mottak. Dette må sees i forhold til effekter av endrede behandlingsmetoder, medisinske og teknologiske endringer, samhandlingsreformen og vridning av aktivitet fra døgn til dag og poliklinisk aktivitet. Det er utarbeidet en egen modell for planlegging av kapasitetsbehov i sykehus, som helseforetakene benytter.
Helse Sør-Øst har et generelt vedtak som tilsier at høy utnyttelsesgrad skal benyttes ved planlegging av nye sykehusbygg. Høy utnyttelsesgrad er her definert som utnyttelsesgrad på 90 pst for normalsenger, 80 pst for observasjonsplasser og 75 pst. for pasienthotellsenger.
Når det gjelder sengekapasitet vil nyere bygg bedre kunne legge til rette for effektiv utnyttelse av sengeområder, bla som følge av enerom.
Helse Sør-Øst har opplyst at det er lagt til grunn høy utnyttelsesgrad ved planlegging av nytt sykehus i Drammen, men at det er gitt åpning for å vurdere kapasitetsutnyttelsen knyttet til spesielle funksjoner ved Oslo universitetssykehus.
Helse Sør-Øst opplyser videre at de legger ulik utnyttelsesgrad til grunn ved beregning av totalt kapasitetsbehov i regionen. Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF, Kalnes, er nye bygg og bygget på en forutsetning om 90 pst belegg for ordinære senger. For disse helseforetakene legges høy utnyttelsesgrad til grunn i vurderingen av kapasitetsbehov. For øvrige helseforetak og sykehus i regionen legges 85 pst belegg til grunn.