Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1324 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): Regjeringen har iverksatt konkurranseutsetting av attføringstiltakene. Begrunnelsen for konkurranseutsettingen var blant annet å få flere i arbeid, få et større mangfold av tilbydere av attføringstiltak, bedre kvalitet på tiltakene, samt spare penger.
Kan statsråden redegjøre for hvor mange flere som har fått arbeid, hvor mange flere attføringstilbydere som er kommet på markedet, om kvaliteten er blitt bedre og hvor mye penger man har spart på konkurranseutsettingen?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Anbudsprosessen med anskaffelse av avklarings- og oppfølgingstiltak for Arbeids- og velferdsetatens brede målgrupper vil med få unntak være gjennomført i samtlige av landets fylker innen utgangen av juni i år. Det som gjenstår, er å få på plass leverandører for særskilte målgrupper som blant annet omfatter blinde og svaksynte og personer med psykiske lidelser.
Anbudskonkurransene i fylkene har hatt bred deltakelse av aktører fra mange forskjellige kompetanse- og kunnskapsmiljø. Antall tilbydere som har deltatt i anbudskonkurransen har vært langt høyere enn det antall tilbydere som tidligere har konkurrert om å få levere avklarings- og oppfølgingstjenester. Det skyldes at Arbeids- og velferdsetaten har lagt til rette for en åpen og omfattende anbudskonkurranse hvor mange ulike leverandører har kunnet delta. Jeg vil understreke at konkurransen har stimulert til faglig utvikling og stor variasjon i type leverandører på et område som har vært preget av at de samme bedriftene har levert de samme tjenestene over mange år uten at kvaliteten på tjenestene har blitt utfordret gjennom åpen konkurranse.
Anbudene har gått til både etablerte leverandører som attførings- og vekstbedrifter, og til nye, private aktører med relevant kompetanse på det arbeidsmarkedsfaglige området. Rundt halvparten av avtalene er inngått med attførings- og vekstbedrifter og rundt halvparten med private aktører.
Det inngås avtaler med færre leverandører enn tidligere. Dette bildet nyanseres imidlertid ved at antall underleverandører har økt betydelig. Streng prioritering av kvalitet i anbudsprosessen har ført til at enkelte godt kvalifiserte leverandører er blitt eneleverandør i sitt fylke. Det gjelder selv om de fleste fylker er delt inn i mange tjenesteområder for å sikre at brukerne får et tilbud i sitt nærområde. Både attføringsbedrifter og private leverandører er blitt eneleverandør ved å ha vunnet fram i alle tjenesteområdene i et fylke.
Jeg har full tillit til at Arbeids- og velferdsetaten velger de beste leverandørene i hvert fylke. Mangfold dreier seg ikke først og fremst om antall leverandører. Viktigere er det å kunne dra nytte av ulike kompetanse- og fagmiljøer for å sikre høy kvalitet på tjenestene. Resultatene for overgang til arbeid for både arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne er bedre i 2016 enn de var i 2015.
Når det gjelder spørsmål om kvalitet og resultater knyttet konkret til avklarings- og oppfølgingstjenestene, er det for tidlig å si noe om dette før tjenestene er kommet på plass og har virket en periode. Målet med reformen har ikke vært å spare penger, men å gi brukerne et bedre tilbud.
Departementet har satt i gang en ekstern evaluering av både selve anbudsprosessen og tjenestetilbudet til brukerne. Evalueringen vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for å svare mer konkret på spørsmålene som stortingsrepresentanten stiller og for å utvikle disse tjenestene videre. Den faglige utviklingen av tjenesten er ikke ferdig med gjennomføringen av anbudskonkurransen.