Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): Når har Justisministeren tenkt å iverksette Stortingets vedtak om å utvide kapasiteten ved Arendal fengsel avdeling Evje?

Begrunnelse

For 1 år siden gikk behandlingen av nye fengselsplasser på Sørlandet i Stortinget. Det ble vedtatt å bygge nye fengsler i Froland og Mandal, samt utvide kapasiteten i Arendal fengsel avdeling Evje med ytterligere 40 plasser. Siden dette har planleggingsmidler kommet på plass for fengslene i Mandal og Froland, men ingenting har skjedd for utvidelsen på Evje. Evje og Hornnes kommune og deres næringsselskap har planene klare og kan starte byggingen så fort de får klarsignal fra kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen på sin side bekrefter at de mangler en iverksettingsordre fra departementet for å iverksette flytting av plassene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til det som står i Prop 122 S (2015-2016) - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 - vedrørende opptrappingsplan for kriminalomsorgen:
«Regjeringen prioriterer nytt fengsel i Agder, og fremmer derfor forslag om 10 mill. kroner til prosjektering av et nytt fengsel, jf. omtale under kap. 430, post 01. Utbygging av Arendal fengsel, Evje avdeling prioriteres ikke nå fordi det først og fremst er behov for plasser med høy sikkerhet.»
Regjeringen vil komme tilbake til dette på egnet måte.