Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1328 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 17.06.2016
Besvart: 21.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil statsråden ta initiativ til at Politiets egen fellestjeneste vurderes når det skal besluttes hvor en felles lønns- og regnskapsenhet i etaten skal lokaliseres, og hvis ikke, hvilke planer har statsråden for utviklingen av fellestjenesten?

Begrunnelse

Politiet har etablert Politiets Fellestjeneste, lokalisert til Gran på Hadeland.
I forbindelse med lokalisering av en felles lønns og regnskapsenhet er ikke denne delen av organisasjonen så langt vurdert i forbindelse med lokalisering av denne nye enheten. Arbeidsoppgaver som lønn og regnskap synes å være opplagte arbeidsoppgaver som passer inn i en slik enhet.
Ved å lokalisere en slik enhet i Gran kommune vil ett geografisk område som har få statlig arbeidsplasser få flere kompetansearbeidsplasser og bli kompensert for bortfallet av skatteetatens varslede nedlegging i samme kommune.
Tilgangen på kompetansepersoner på området er god og store aktører som Aditro As og Visma As er etablert i nabobygget til Politiets Fellestjenester.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet har utredet lokalisering av fremtidig fellesenhet for lønn og regnskap. Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon er lagt til grunn. Et av formålene med retningslinjene er at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak lokaliseres utenfor Oslo. I tillegg tok Politidirektoratet utgangspunkt i steder hvor politiet i dag har etablert kompetanse innenfor fagområdet lønn- og regnskap.
Gran kommune defineres som en del av Oslo bo- og markedsregion. I likhet med Oslo, Ski, Lillestrøm og Sandvika ble således etablering av lønns- og regnskapssentral i Gran kommune utelatt som aktuelt alternativ, ifølge Politidirektoratet.
Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, bygg og anlegg, samband, anskaffelser og juridisk rådgivning. De har ikke et etatsinternt fagmiljø på lønn og regnskap.
Politiets fellestjenester (PFT) er i dag lokalisert på Majorstuen i Oslo og på Jaren i Gran kommune. Som ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen arbeides det bl.a. med å samle, effektivisere og styrke fagmiljøene i PFT innen anskaffelser og bygg og eiendom.