Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1330 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 24.06.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Har areal omdisponert til andre formål enn landbruk (fråtrukke areal til skogplanting) auka i 2014 og 2015 samanlikna med omdisponeringa i 2013? Og i tilfelle kor mykje?

Begrunnelse

Høgre sin landbrukspolitiske talsperson sa i debatten om jordbruksoppgjeret: "omdisponeringa av dyrka mark er nå på det laveste nivået siden registreringene startet i 1976".
Dette er det ikkje mogleg å finne i SSB sine tal.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Tala for omdisponering av dyrka jord blir registrerte i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering). Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk (omdisponeringa til skogplanting er ikkje med) var i 2015 på 6 341 dekar. I 2014 var denne omdisponeringa på 5 710 dekar, mens den i 2013 var på 5 620 dekar. Såleis auka omdisponeringa i 2015 med 631 dekar samanlikna med 2014, og med 721 dekar samanlikna med 2013.
Samstundes ligg den årlege omdisponeringa av dyrka jord i alle desse tre åra (2013-2015) under omdisponeringa i alle dei føregåande åra, heilt tilbake til registreringa starta i 1976. Ut frå dette kan ein seie at omdisponeringa av dyrka jord dei tre siste åra er på det lågaste nivået sidan registreringene starta i 1976.
Til samanlikning blei det gjennomsnittleg omdisponert 7 600 dekar årleg i perioden med raud-grøn regjering, og gjennomsnittleg 11 400 dekar i perioden 1994-2003 som var utgangspunktet for halveringsmålet i 2004.