Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1335 (2015-2016)
Innlevert: 17.06.2016
Sendt: 20.06.2016
Besvart: 27.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Femti år med norsk atomforskning har skapt 17 tonn med farlig avfall. Det internasjonale atomenergibyrået oppdaget nylig vannlekkasjer i det gamle lageret. Flere tonn med farlig atomavfall ligger lagret i et skur på Kjeller. GSN i Tyskland selger beholdere som kan lagre det norske brenselet trygt. Greenpeace anslår en kostnad 600 mill. for å dekke norske behov. Til nå er bare småpenger bevilget.
Hva vil regjeringen foreta seg i saken?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Norge har om lag 17 tonn med brukt reaktorbrensel. Brenselet er lagret på anleggene til Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. IFE er ansvarlig for sikkerheten ved egne anlegg, inkludert dagens brenselslagre. 12 tonn av det brukte brenselet må behandles før det kan endelig deponeres. Det såkalt historiske brenselet utgjør hoveddelen (ca. 10 tonn) av dette ikke-lagringsbestandige brukte brenselet.
Det er funnet fukt i fire lagringsbrønner for brensel fra den operative reaktoren på Kjeller. Funnene ble gjort som del av en uanmeldt inspeksjon fra Det internasjonale atomenergibyrået i april, slik representanten peker på. IFE undersøker for tiden, blant annet etter pålegg fra Statens strålevern, dagens lagre og omliggende områder.
I statsbudsjettet for 2016 bevilget Stortinget 10 mill. kroner til undersøkelse av historisk brukt brensel på Kjeller. Foreløpig er det funnet fukt i og korrosjon tilknyttet flere av beholderne for dette brenselet. Sluttrapport for undersøkelsene som også vil omfatte historisk brukt brensel i Halden. Det er ikke endelig fastsatt når sluttrapport vil foreligge.
Tilstanden på det historiske brenselet og lagringsforholdene er avgjørende for hva slags midlertidig lagringsløsning man velger. Fuktfunnene er en klar indikasjon på at dagens lagringsforhold for brukt brensel ikke er optimale. Samtidig er det for tidlig å konkludere om lagrene fortsatt kan være egnet og hva som bør gjøres videre med brenselet, da IFEs undersøkelsene av disse ikke er avsluttet. Det er derfor for tidlig å velge ny mellomlagerløsning og lagringsmedium slik det antydes i spørsmålet.
Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en nærmere omtale av lagringsforholdene når undersøkelsene er gjennomført.