Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1347 (2015-2016)
Innlevert: 20.06.2016
Sendt: 21.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden fremvise en tabell som inneholder 1) antall pasienter i sykehus med passert tentativ tid fordelt på fagområde og helseforetak (Antallet bes fordelt på antall som er ventelisteavklart og ikke), 2) antall planlagte kontakter per fagområde og helseforetak og 3) en kolonne i samme tabell som viser antall ventende og snitt ventetid for ventende per fagområde og helseforetak?

Begrunnelse

Jeg ber om å få tall for de 20 medisinske fagområdene med flest pasienter med passert tentativ tid, «medisinsk frist». Dersom psykisk helsevern – både voksne og barn og unge – ikke er inkludert i de 20 fagområdene, ber jeg om å få disse særskilt oppstilt på samme måte.
Jeg viser til statsråd Bent Høie (H) sin redegjørelse i Stortinget fredag 10. juni. Statsråden brukte i den forbindelse en undersøkelse fra Helse Sør-Øst der tallgrunnlaget og gjennomgangen i følge statsråden viser at det i HSØ er 61 000 pasienter per mai 2016 med såkalt passert tentativ tid for pasientmøte. Gitt at disse tallene er uttrekkbare fra pasientdataene i Helse Sør-Øst, forutsetter jeg at dette også er tall som er mulig å få fra de andre helseforetakene i landet. Dersom dette ikke skulle være tilfelle, eller dette vil ta lang tid, ber jeg om å få oversendt tallene for Helse Sør-Øst i første omgang.
Tallene statsråden viste til i Stortinget, viser at det er mange enkeltpasienter som i dag ikke blir ivaretatt på en god nok måte. Det å interessant for pasientene, fagfolk og Stortinget å sammenligne i hvilken grad det er samsvar med de ulike sykehusene sin evne til å håndtere pasienter som står til oppfølging internt på sykehuset målt mot hva den offisielle ventelistestatistikken tilsier.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den ordinære ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister måler ikke antall pasienter med passert tentativ tid, og antall planlagte pasientkontakter. Det er derfor vanskelig å sammenstille god og sammenlignbar statistikk av god kvalitet på dette. For å følge opp pasientene i pågående forløp har Helse Sør-Øst RHF etablert en indikator, Tentativ tid for kontakt, som viser antall pasienter der planlagt dato for videre oppfølging eller kontakt er passert. Denne indikatoren kan være et uttrykk for kapasitets- eller planleggingsutfordringer, og brukes av Helse Sør-Øst og sykehusene i regionen til styring og oppfølging.
Helse Sør-Øst opplyser at det var registrert om lag 590000 planlagte pasientkontakter i begynnelsen av mai 2016. For 61000 av disse har den planlagt datoen for pasientkontakt passert, og er det som kalles pasienter med passert tentativ tid. Av disse 590000 var i overkant av 180000 kontakter planlagt i løpet av mai. Antallet planlagte pasientkontakter fordeler seg per helseforetak: 66000 i Akershus universitetssykehus HF; 150000 i Oslo universitetssykehus; 1400 i Sunnaas sykehus HF; 44000 Sykehuset i Vestfold HF; 79000 i Sykehuset Innlandet HF; 33000 i Sykehuset Telemark HF; 55000 i Sykehuset Østfold HF; 75000 Sørlandet Sykehus HF; 88000 Vestre Viken HF. Helse Sør-Øst opplyser at pasienter som er henvist før 1. januar 2010, og pasienter som opprinnelig kom inn som ø-hjelpspasienter og som fortsatt går til behandling, ikke vil være inkludert i tallene. Vedlagt følger også en oversikt fra Helse Sør-Øst som viser de ti fagområdene som har flest pasienter med passert tentativ tid fordelt på helseforetak i regionen.
Vedlagt følger tall fra Norsk pasientregister over antall ventende og gjennomsnittlig ventetid for ventende per fagområde og helseforetak per 31. mai 2016. Dette er tall fra den ordinære ventelistestatistikken. Tabellen inneholder tall for de 20 største fagområdene innen somatikk, målt ved antall ventende. I tillegg til tall for somatiske fagområder, inneholder tabellen tall for psykisk helsevern voksne og barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tallene er basert på månedlig rapportering og rapporteres umiddelbart etter månedsslutt. Tallene er derfor i liten grad kvalitetssikret.

2 vedlegg:

Lenke til vedleggene i pdf-format