Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2015-2016)
Innlevert: 22.06.2016
Sendt: 22.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil statsråden konkret bruke Skadeforebyggende Forum sammen med Kommunenes Sentralforbund(KS) til å utvikle trygge lokalsamfunn, slik det står i Meld.St.19 (2014-2015)?

Begrunnelse

I Meld. St. 19(2014-2015)" Folkehelsemeldingen" har regjering og storting forpliktet seg til aktiv deltakelse både fra Helsedepartementet og Kommunaldepartementet for å bidra til å spre verktøyet Trygge lokalsamfunn rundt om i landets kommuner.
Trygge lokalsamfunn bygger på tverrsektorielt samarbeid, med frivilligheten som svært viktig aktør i både forebygging og helsefremming; brukerforankret i lokal og nærmiljø.
Skadeforebyggende Forum som bruker verktøyet Trygge lokalsamfunn fokuserer særlig på to utsatte grupper: barn og ungdom og eldre.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Arbeidet med å forebygge skader og ulykker har vært forankret i Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014. I Meld. St. 19 2014-2015) Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter står det at regjeringen ønsker å videreføre strategien i fire nye år frem til 2018. Strategien vil dermed fortsatt legges til grunn i det skadeforebyggende arbeidet i Norge.
En del av strategien er samarbeid med frivillige organisasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge gikk i 2013 sammen om å fornye en fem års avtale som gir midler til Skadeforebyggende forum. Skadeforebyggende forum koordinerer bl.a. Trygge lokalsamfunn.
I folkehelsemeldingen står det at Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for å spre metodikken fra Trygge lokalsamfunn i samarbeid med KS og Skadeforebyggende forum.
Som en oppfølging av dette ble det i januar 2016 avholdt et møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS og Skadeforebyggende forum.
I møtet var det enighet om viktigheten og nytten av å spre metodikken for Trygge lokalsamfunn til flere kommuner, og at KS og KMD vil bidra til dette. Det ble gjennomgått aktuelle samarbeidsområder slik som veiledningssystemer, konferanser mv. hvor Trygge lokalsamfunn kan inngå. Det ble utpekt kontaktpersoner i KS og KMD til Trygge lokalsamfunn.
Arbeidet med spredningen av metodikken for Trygge lokalsamfunn vil være ett av flere tema på det årlige samarbeidsmøtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Finans Norge og Skadeforebyggende forum høsten 2016.