Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 24.06.2016
Besvart: 10.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva har norske myndigheter gjort for å informere om at det fra 2018 ikke lengre skal være slik at turnustjeneste kan gjennomføres i Norge for norske legestudenter som tar utdanningen i Polen, og hva mener statsråden blir konsekvensene av den nye ordningen for medisinstudentene og helsetjenesten framover i tid?

Begrunnelse

Alt i 2012 ble forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste sendt på høring med frist 20.09. Her fremgikk det at norske legestudenter i Polen ikke lengre ville kunne gjennomføre turnustjeneste i Norge, men at det skulle være en overgangsordning ut 2018. Overgangsordningen skulle sikre at de som allerede hadde påbegynt et studie skulle kunne fullføre dette.
Siden 2012 har det vært krav om at man ha autorisasjon som lege for å få turnusplass i Norge. Polen gir slik autorisasjon kun til de som avtjener turnustjenesten i Polen. Norge har til nå gitt norske studenter i Polen unntak slik at de har fått autorisasjon etter endt turnustjeneste i Norge. Det er denne ordningen som skal opphøre.
En slik ny bestemmelse og overgangsordning er viktig informasjon for norske legestudenter og for de som vurderer å studere medisin i utlandet. Den nye ordningen skal være kjent for yrkesforeningene og studentforeningene siden 2012, men i oppslag i mediene sier likevel medisinstudenter som nå er i starten av utdanningsløpet at de var ukjent med dette.
Hva norske myndigheter har gjort for å informere om endringene og hvordan dette er gjort kjent for studentene, er viktig informasjon. Hva statsråden ser for seg blir vilkårene for norske studenter som tar medisinutdanning i Polen framover er viktig å få klarhet i og om ny ordning vil påvirke også den norske helsetjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Toppe viser til ble turnustjenesten for leger endret i 2012. Det ble da opprettet en overgangsordning som skulle ivareta medisinstudenter som på det tidspunktet hadde startet eller kommet inn på medisinstudier i visse EU/EØS-land. De fleste av disse studerte i Polen. Overgangsordningen ble opprettet på bakgrunn av tett dialog med ANSA og Legeforeningen.
Departementet orienterte om den tidsavgrensede overgangsordningen på flere måter. Departementet informerte om overgangsordningen i høringsnotatet som lå til grunn for endringene av turnusordningen. Det ble også sendt et eget brev til relevante aktører i etterkant av høringen. Brevet ble også publisert på departementets hjemmesider (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/informasjon.pdf).
Departementet informerte også om overgangsordningen i en egen orientering om endringene av turnustjenesten i ANSAs magasin for norske studenter i utlandet ANSANYTT (utgave nummer 3 fra 2012). Overgangsordningen ble for øvrig også omtalt hos flere medier og nettsteder.
Utgangspunktet for tidsbegrensningen i overgangsordningen var at Polen gjorde endringer i sin grunnutdanning i medisin på samme tid som Norge endret turnustjenestene for leger. De polske endringene ville ført til at de norske studentene i landet ville blitt ferdige med utdanningen i Polen, slik at de ikke behøvde å fullføre turnustjeneste i Norge for å få norsk autorisasjon.
Det er den nevnte endringen Polen nå vurderer å reversere, og som er utgangspunktet for den usikkerheten som har oppstått om overgangsordningen i senere tid. Situasjonen er fortsatt noe uavklart, men det er dialog mellom de to landenes myndigheter om situasjonen og konsekvensene dette har for de norske studentene i Polen. Departementet har i sommer gått ut med informasjon om situasjonen (lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soker-avklaring-med-polen-om-norske-medisinstudenter/id2506410/).