Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2015-2016)
Innlevert: 24.06.2016
Sendt: 27.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Jeg viser til Sivilombudsmannens kritikk av UDIs organisering av saksbehandlingen, manglende info under saksbehandlingen og ikke minst manglende ressurser i saker om familiegjenforening.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Sivilombudsmannens anbefalinger og kritiske merknader, og når regner statsråden med at UDI kommer ned på en akseptabel behandlingstid?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg deler sivilombudsmannens bekymring for hvilken betydning lang saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker kan ha på søkerne og deres familier. Det er videre viktig for meg at søkerne og deres fullmektiger får konkret og realistisk informasjon om forventet saksbehandlingstid.
I tildelingsbrevet for 2016 har departementet gitt føringer til UDI om at saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker i 2016 skal være kortere enn i 2015. Så langt i år har det vært en positiv utvikling i behandlingen av familieinnvandringssaker.
Saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker har vært for lang. Et stort antall asylsøkere høsten 2015 bidro til at UDI ikke fikk til en forventet økning i saksbehandlingen i 2015. Utviklingen var imidlertid postiv mot slutten av året og UDI rapporter i sin virksomhetsrapport for første tertial 2016 om en fortsatt positiv utvikling i behandlingen av denne sakstypen. UDI behandler nå flere saker enn antall innkommende saker. Antall ubehandlede saker er redusert med over 2 300 saker, noe som er en reduksjon på nesten 19 pst., fra utgangen av 2015.
Å bygge ned antallet ubehandlede saker vil imidlertid i en tid kunne ha en negativ effekt på saksbehandlingstiden, da dette betyr behandling av flere eldre saker. På noe lengre sikt vil imidlertid saksbehandlingstiden reduseres. Det har også vært en økning i antallet saksbehandlere som jobber med denne typen saker. UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyten i familieinnvandringssaker. Jeg viser i denne sammenheng til at UDIs bevilgning er økt med 20 mill. kroner i statsbudsjettet for 2016 til generell økning av saksbehandlingskapasiteten utover det som var knyttet til det økte antallet asylsøkere. Når det gjelder ressurssituasjonen videre fremover viser jeg til at regjeringen vil legge frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017 i oktober.
Jeg forventer at den positive utviklingen i saksbehandlingstiden som vi har sett så langt i år fortsetter. Gitt at saksinngangen og kompleksiteten på saker i UDI ikke endres vesentlig, regner jeg derfor med at saksbehandlingstidene reduseres ytterligere i tiden fremover. Det vil imidlertid ta noe tid før saksbehandlingstidene går betydelig ned, fordi det ligger mange gamle saker til behandling i UDI.
Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene og organisering for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene som er tildelt av Stortinget og gitt av departementet. Det er samtidig viktig at effektivitet i saksbehandlingen ikke går utover nødvendig kontroll og kvalitet. Jeg har tillit til at UDI klarer å balansere de ulike hensynene på en måte som sikrer at søkernes rettigheter under saksbehandlingen blir ivaretatt. Jeg vil imidlertid følge den videre utviklingen i saksbehandlingstidene i UDI. Videre ønsker jeg å se på mulighetene for at UDI kan gi bedre informasjonen til søkerne og deres fullmektiger.