Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2015-2016)
Innlevert: 27.06.2016
Sendt: 27.06.2016
Besvart: 29.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva føringar har regjeringa lagt for Fylkesmennene når dei skal utarbeide sitt innspel til "kommunereforma" og skal dei legga til grunn Stortinget sitt syn på tvang?

Begrunnelse

Fleirtalet i kommunalkomiteen har sagt dette om tvang og frivilligheit i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013-2014)):

"Unntak fra frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn."


Det er altså understreka at det berre må skje i "helt spesielle situasjoner".
Det er fleire gonger sagt at det er for å unngå at ein kommune står i vegen for å etablera ein storkommune der fleire andre seier ja.
For å ta utgangspunkt i dei vedtak ein har gjort i kommunane i Rogaland vil det ikkje vera rom for Fylkesmannen å gjera andre vedtak enn dei kommunestyra har gjort. Det er ingen døme på at ein kommune hindrar andre i å slå seg saman. Der ser ut som om kommunereforma i Rogaland ender med at Finnøy og Rennesøy kommunar vert lagt inn under Stavanger kommune og Forsand vil verta innlemma i Sandnes.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Føringane for fylkesmennene er i hovudsak gjeven gjennom tildelingsbrevet til fylkesmennene. I tildelingsbrevet for 2017 er følgjande oppdrag gjeven:

"Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket, og gi råd om framtidig kommunestruktur, jf. anmodningsvedtak nr. 691 i forbindelse med behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016, Innst. 375 S (2014-2015). Det henvises til brev fra statsråden med utdypning av oppdraget av samme dato. Tilrådning må baseres på de lokale prosessene, målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur (se omtale i Prop. 95 S (2013-14) Kommuneproposisjonen 2015).
Til hjelp i oppsummeringene og tilrådningen, vil departementet utarbeide en mal som skal brukes i fylkesmannens oppsummering. Malen vil kunne tilpasses det enkelte fylket.
Fylkesmannens tilrådning skal sendes innen 1. oktober 2016."

I brev til fylkesmennene av 7. juni med oversending av mal for tilråding frå fylkesmennene skriv eg:

"Malen legger rammene for at fylkesmennene kan gi faglig godt begrunnede forslag. Tilrådningene baseres på de lokale prosessene, sett opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur. Dette vil gi både Regjeringen og Stortinget et best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal gjøre en nødvendig politisk avveiing av lokale, regionale og nasjonale hensyn, jf. Innst. 300 S (2013-2014) der flertallet på Stortinget skriver at "unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn." "

Fylkesmennene skal ikkje fatte vedtak i saka, men summere opp prosessane og vedtaka, og gje ei tilråding. Eg er trygg på at fylkesmennene gjer gode og grundige avvegingar, og at dei gir gode grunnlag for regjeringa og Stortinget sitt vidare arbeid.