Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2015-2016)
Innlevert: 28.06.2016
Sendt: 28.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Innst. 366 S (2015-2016) slår fast at målet er rask bosetting og integrering og at barnefaglig kompetanse skal styrkes i mottakskjeden. Lillesand kommune opprettet mottak og vedtok bosetting av EM. UDI pålegger disse å flytte til andre mottak pga. økonomi. Ungdommene er godt integrerte. Bolig, skole og arbeid er klart for mange til høsten. UDI har avslått henvendelsen om å se på saken på nytt.
Hvordan forklarer departementet at føringene fra Stortinget om barns beste blir ivaretatt av UDI i denne saken?

Begrunnelse

IMDI og UDI har i flere sammenhenger vært svært tydelige overfor kommunene at det er viktig at tjenester bør koordineres og være helhetlige overfor EM. Det oppleves nå som om disse tydelige henstillingene, som er fulgt opp tverrpolitisk i Lillesand og der administrasjonen har gjort stort arbeid for å tilrettelegge og iverksette koordinerte og samordnede tjenester, ikke følges opp fra sentrale myndigheter side. Både IMDI og UDI peker på at disse personene er spesielt sårbare og skal prioriteres i mottaksarbeidet. Flere venter på å få avgjort sine asylsøknader, noe som har tatt svært lang tid. Man kan stille seg spørsmål om ikke denne gruppen også skulle vært prioritert i henhold til å få søknadene sine behandlet, ut fra hensyn til deres spesielle sårbarhet.
Men her er det en kommune som ønsker å oppfylle sentrale myndigheters mål og krav, som opplever å bli motarbeidet av de samme myndigheter.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Utlendingsdirektoratet (UDI) prioriterer behandlingen av asylsøknader fra enslige mindreårige i alle ledd i prosessen. Arbeidet med å bygge ned restanser for disse sakene har høy prioritet. Samtidig må UDI tilpasse mottakskapasiteten til behovet. Det er for tiden overkapasitet i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. I denne situasjonen vurderer UDI løpende behovet for å redusere kapasiteten. Når en legger ned mottak, må beboerne flytte til nye mottak.
Fordi avtalen for det midlertidige mottaket for enslige mindreårige i Lillesand kommune utløper, og for å gi beboerne mulighet til å etablere seg på nytt i god tid før skolestart, er flytteprosessen for beboerne i gang. I UDIs korrespondanse med Lillesand kommune har kommunen lagt særlig vekt på skoletilbudet til ungdommene, og det har ikke vært nevnt at noen av ungdommene har tilbud om arbeid. Skoletilbud vil derfor være det mest aktuelle for denne aldersgruppen. Jeg har blitt informert av UDI om at brev om ny mottaksplass går ut til beboerne i disse dager.
UDI tar så langt som mulig hensyn til beboernes ønsker og behov ved flytting til nye mottak. I Lillesand-saken har UDI et nært samarbeid med mottaksleder for å finne en best mulig løsning for alle beboerne. De som ønsker å flytte til bestemte mottak pga. nærhet til familie, slekt eller venner, har søkt om flytting til disse mottakene, og de aktuelle har fått søknadene innvilget. UDI har også tilstrebet at de som er gode venner og ønsker å komme på samme mottak, så langt som mulig skal få ønsket innvilget. Det er videre tatt hensyn til beboernes mulighet for aktiviteter og lignende når de fordeles til nytt mottak. Samtlige beboere får dessuten ny mottaksplass i Region Sør, fordelt på to mottak. Gitt rammebetingelsene anser UDI at hensynet til barnas beste er ivaretatt i denne prosessen.
UDI har på landsbasis 18 avtaler for midlertidig drift av mottak eller avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere. Disse ble direkteanskaffet høsten 2015 som midlertidige løsninger. Avtalene ble inngått for 6 måneder, der UDI har hatt opsjon på videre drift i 3 + 3 måneder. I de fleste av disse avtalene har UDI benyttet den første tremånedersopsjonen. På grunn av utviklingen i kapasitetsbehovet, har UDI varslet driftsoperatørene for disse mottakene om at den siste opsjonen ikke vil bli benyttet. Dette gjelder til sammen 622 plasser på landsbasis, deriblant det aktuelle mottaket i Lillesand. For ordens skyld vil jeg nevne at Lillesand midlertidige mottak drives av Stiftelsen Sana, ikke Lillesand kommune slik det fremgår av det skriftlige spørsmålet.
Avtalen for dette mottaket utløper 31. juli 2016. Lillesand kommune krever at UDI skal forlenge avtalen i perioden 1. august til 31. oktober. Dersom UDI skulle benytte den siste opsjonen for forlengelse, ville avtalen utløpe endelig 31.oktober. Det er 27 beboere i mottaket, i alderen 15 – 18 år.
Pr. dags dato har ingen av beboerne i det aktuelle mottaket gjennomført asylintervjuet. Uansett prioritering av intervjuer og videre saksbehandling i hhv. UDI og deretter Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), krever prosessen fram mot bosetting tid. Noen grunnleggende forutsetninger må også være til stede før bosetting kan skje:
Beboerne skal først intervjues og gjennomgå aldersundersøkelse, og dernest må behandlingen av asylsøknadene resultere i vedtak som danner grunnlag for bosetting. Enslige mindreårige kan også få midlertidig oppholdstillatelse, som ikke danner grunnlag for bosetting. Søkere som får positivt vedtak og skal bosettes, må så gjennomgå bosettingsintervju i mottaket før de til slutt bosettes.
Enslige mindreårige er en prioritert gruppe for UDI, men på grunn av det store antallet søkere i denne gruppen er det lite sannsynlig at prosessene vil være sluttført slik at et antall beboere fra dette mottaket skal kunne bosettes i Lillesand kommune i tide før 31. oktober.
Lillesand kommune har også vedtatt å bosette 10 enslige mindreårige i alderen 15 – 18 år. Dette betyr at flertallet av beboerne i mottaket under ingen omstendighet vil kunne bosettes i Lillesand kommune, selv om de får innvilget en oppholdstillatelse.
For beboerne vil det etter UDIs vurdering være best å flytte fra mottaket i løpet av skoleferien for å etablere seg ved sitt nye mottak før skoleåret starter.
Jeg har for øvrig blitt informert av IMDi om at de er positive til at enslige mindreårige i mottak bosettes i den kommunen hvor de har fått kontakt og tilhørighet. Forutsetningen er at den enslige mindreårige har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, noe som altså pr. nå ikke er tilfellet for beboerne på mottaket i Lillesand.
IMDi har en god dialog med UDI vedrørende deres prioriteringer og vedtakskapasitet på et overordnet nivå.