Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1387 (2015-2016)
Innlevert: 29.06.2016
Sendt: 29.06.2016
Besvart: 01.07.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Kan statsråden redegjøre for statens engasjement i Klara Klok for 2016, og vil statsråden vurdere å kjøpe tjenesten fra Nordland fylkeskommune og implementere den inn i ung.no?

Begrunnelse

Jeg er svært tilfreds med at regjeringen har fulgt opp Stortingsflertallets vedtak (H, Frp, V og SV) fra 2014 med å utarbeide Norges første Ungdomshelsestrategi - som nylig ble lansert. I den er livsmestring, psykisk helse og den (første hel-)digitale generasjonen sentrale temaer.
Klara Klok (www.klara-klok.no) er en landsdekkende digital helsestasjon for ungdom på internett og landets fremste portal for ehelse for ungdom. Ett av målene er å være en lavterskel helseinformasjonstjeneste målrettet mot ungdom mellom 10 og 25 år, med flest henvendelser fra ungdom mellom 13 og 18 år. I tillegg til å lese seg til informasjon, kan brukerne også stille anonyme spørsmål til et fagpanel. De siste årene har det kommet inn mellom 50 000 og 60 000 spørsmål. Trenden er en vekst i spørsmål knyttet til kropp og helse og mestring av følelser - og særlig knyttet til psykisk helse. Over 73 pst av trafikken og henvendelsene kommer nå via mobile enheter.
Nordland fylkeskommune eier og driver Klara Klok, med støtte fra Helsedirektoratet. Senest i 2014 var Klara Klok nedleggingstruet. Nå virker det som alarmen går igjen. Nordland fylkeskommune har nylig fattet et nesten enstemmig vedtak om at de vil avvikle Klara Klok dersom staten ikke tar et nødvendig økonomisk ansvar.
Klara Klok er et sertifisert ehelsetilbud. De har bred, faglig kompetanse og ikke minst - ungdom har funnet fram til tjenesten. Som er døgnåpen. Mens mange ungdommer i sommer opplever å møte en sommerstengt helsestasjon for ungdom i sin hjemkommune.
I lys av den nylig framlagte #Ungdomshelsestrategien, vil det være å gå baklengs inn i den digitale framtida dersom ett av få utviklede ehelsetilbud rettet mot nettopp den digitale generasjonen igjen viser seg å være "nær døden".
Spørsmålet er om ikke Klara Klok bør anses som en nasjonal, samfunnskritisk infrastruktur. Hvem som eier og driver den har jeg et pragmatisk forhold til, så lenge de faglige kravene dokumenteres.
Staten satser stadig mer på portalen ung.no for å nå fram til ungdom. Det bra. Men foreløpig er helse bare en liten del av tilbudet på ung.no og per i dag framstår den ikke som en digital helsestasjon for ungdom.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er bred politisk enighet om viktigheten av lavterskel helsetjenestetilbud til barn, unge og deres familier. Nordland fylkeskommune har gjennom Klara Klok ivaretatt et behov i en periode hvor ungdom etterspurte digital informasjon, men hvor tilbudet av slike tjenester var labert. Det er ingen tvil om at tjenesten har spilt en verdifull rolle som et lavterskel folke- helsetilbud for ungdom.
Nettopp fordi lavterskel helsetjenestetilbud til barn, unge og deres familier er så viktig, har regjeringen i årene 2014–2016 bevilget 667 mill. kroner som økning i de frie inntektene til kommunene for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I budsjettforliket med Venstre og KrF for 2016 ble det bevilget ytterligere 100 mill. kroner til et øremerket tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er en betydelig sum! Men, som representanten Kjenseth viser til, er dagens ungdomsgenerasjon også en digital generasjon, og det er derfor behov for gode lavterskel informasjonstjenester på nett som kan gi svar om alt ungdom lurer på, inkludert spørsmål relatert til helse.
Behovet for et helhetlig lavterskel digitalt tilbud er, som representanten kjenner til, viet et helt kapittel i ungdomshelsestrategien, #Ungdomshelse. Regjeringen vil videreutvikle digital informasjon og interaktive tjenester til ungdom knyttet til kropp og helse, samtidig som vi ønsker å få til en samordning, integrering og forenkling av dagens tilbud av digitale tjenester til ungdom. Vi mener dette er riktig vei å gå for å senke terskelen ytterligere for at ungdom kan søke relevant og kvalitetssikret informasjon om helse, og slik skaffe seg nødvendig kunnskap og handlingskompetanse knyttet til kropp og helse.
Flere aktører tilbyr digitale helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom. Flere av nett-stedene tilbyr informasjon om de samme temaene, og ungdom har gitt tilbakemelding om at de ønsker seg et bedre og mer koordinert tilbud. Vi vet at ungdom i økende grad benytter seg av mobil og nettbrett. Det er derfor også viktig at informasjonen er tilgjengelig på alle flater.
Det har lenge vært et ønske om å samordne digitale informasjonstjenester. Tjenestene kan samordnes på flere måter. Det kan være hensiktsmessig å integrere innholdet i noen av nettjenestene på samme plattform, og det pågår allerede prosesser hvor enkelte tjenester samles opp mot innbyggerportalen HelseNorge.no. I andre tilfeller vil det være viktigst at tjenestene informerer om hverandre og sender leserne til hverandre på en god og oversiktlig måte. Tjenester som direkte chat og ikke-anonyme tjenester vil trenge høyere grad av sikkerhet enn tjenester der bruker er anonym, og dette vil påvirke hvilke løsninger som kan velges.
En aktuell mulighet er, slik representanten selv er inne på, å samle all informasjon fra offentlige myndigheter på en felles e-arena hvor ungdom finner informasjon om temaene de ønsker. Regjeringen jobber med hvordan man best kan møte brukernes behov og ønsker, samtidig som man ivaretar sikkerhet og kvalitet. Klara Klok sitter på mange års kompetanse og erfaring og vil være en svært viktig ressurs i regjeringens videre arbeid for å videreutvikle det digitale informasjonstilbudet rettet mot ungdom.
Jeg er klar over fylkestingets behandling av videre finansiering av tjenesten. Min statssekretær Lisbeth Normann hadde et møte med Nordland fylkeskommune og Klara Klok i mai d.å. Helsedirektoratet er nå i dialog med Klara Klok med sikte på å finne en tilfredsstillende løsning for finansiering for 2016. Jeg ser det som svært viktig at det finnes et tilbud om kvalitetssikret digital helsefaglig informasjon rettet mot ungdom.