Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1401 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 03.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for kvifor fuktighetskremar som Canoderm, AD-vitaminkrem og andre ikkje blir tilgjengeleg på blå resept for pasientar med ichtyoser, og vil statsråden ta initiativ til at fuktighetskremar slik som Canoderm og AD-vitaminkrem blir tilgjengelege på blå resept for pasientar med ichtyoser?

Begrunnelse

Pasientar med moderat til alvorlig atopisk eksem har frå 1. april 2016 fått dekt utgifter til kløestillande og førebyggande Canoderm fuktighetskrem på blå resept §2. Pasientar med sjukdomar i gruppa ichtyose ("fiskehud") har livslange plager med kløande, tørr hud lik dei som har atopisk eksem, og dei har typisk behov for store mengder lindrande fuktighetskrem. Sidan ichtyoser er sjeldne sjukdomar, er det usannsynleg at det vil bli gjort systematiske studier for å dokumentere behandlingseffekt med ulike fuktighetskremar for denne gruppa. Det synes klart at dagens system ikkje ivaretek denne pasientgruppa sitt behov for livslang behandling av sin hudsjukdom.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ut frå blåreseptforskrifta § 2 (førehandsgodkjent refusjon) yter folketrygda stønad til legemiddel som er oppført på refusjonslista. Eit krav for å få førehandsgodkjent refusjon, er at legemiddelet har marknadsføringsløyve i Norge for den sjukdommen eller tilstanden det skal brukast mot. Det er som hovudregel legemiddelfirmaet (innehavar av marknadsføringsløyve (MT)) som søker om refusjon, og Statens legemiddelverk som fører legemiddel opp på refusjonslista dersom kriteria for førehandsgodkjent refusjon er oppfylt.
Canoderm krem inneheld urea (karbamid) og er eit legemiddel med marknadsføringsløyve i Norge. Canoderm er godkjent til fuktbevarande behandling av tørr hud av ulike årsaker og førebygging av tilbakefall av atopisk eksem. Canoderm er det einaste legemiddelet der effekten hos pasientar med atopisk eksem er vist i randomiserte kontrollerte studiar.
Produsenten søkte berre om førehandsgodkjent refusjon for vedlikehaldsbehandling for å førebyggje tilbakefall av moderat til alvorleg atopisk eksem. Legemiddelverket kom til at behandling av moderat og alvorleg atopisk eksem med Canoderm oppfyller dei fire faglege kriterieria for førehandsgodkjent refusjon. Canoderm kan derfor føreskrivast på blå resept ved moderat til alvorleg atopisk eksem.
Legemiddelverket har ikkje vurdert førehandsgodkjent refusjon for Canoderm til bruk ved ichtyoser, fordi produsenten ikkje har søkt om det.
Gjennom ordninga med individuell stønad kan HELFO yte stønad til legemiddel som ikkje er godkjent for førehandsgodkjent refusjon. Eg er kjent med at HELFO har innvilga eit fåtal søknader om individuell stønad for Canoderm til andre hudlidingar enn atopisk eksem, men det er førebels ikkje klart om nokre av søknadene gjeld pasientar med ichtyose.
Det finnast mange ulike fuktbevarande kremar, nokre av dei godkjende legemiddel, som brukast ved tørr hud av ulike årsaker. Det er berre Canoderm som har førehandsgodkjent refusjon. Kremar som ikkje er godkjente som legemiddel, kan ikkje få førehandsgodkjent eller individuell stønad etter blåreseptforskrifta.
Folketrygda kan likevel yte bidrag til dekning av kostnader til reseptfrie salvar, kremar og oljar, til bruk i behandling av betydelege og kroniske hudlidingar med uttørking av huda. Det er eit vilkår at det er varig (to år eller meir) behov for tilførsle av salvar, kremar og oljar. Pasienten må sjølv dekke utgifter opp til 1732 kroner i året, men kan få dekka 90 prosent av kostnadene over dette taket.