Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1402 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 03.08.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Spørsmål

Geir Sigbjørn Toskedal (KrF): Flyktninger fra Eritrea som bor i Norge kan naturlig nok ikke besøke familie og slekt i hjemlandet som de har flyktet fra. Ifølge tilbakemeldinger fra eritreiske flyktninger kan de på grunn av norske regler heller ikke besøke slekt i naboland som Etiopia eller Sudan.
Stemmer dette, hva er bakgrunnen for regelen og er det mulighet for å lempe på disse reglene?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: En utlending som får oppholdstillatelse i Norge som flyktning, gis som hovedregel også reisebevis for flyktninger. Reisebeviset er som utgangspunkt gyldig for reise til alle land med unntak av flyktningens hjemland. Dersom særlige grunner taler for det, kan det også gjøres unntak for andre land enn hjemlandet. Begrensninger i reisebeviset gyldighetsområde er begrunnet i kontrollhensyn. Å begrense reisedokumentet overfor andre land enn hjemlandet bidrar til å hindre omgåelse av regelen om at dokumentet ikke gir rett til tilbakereise til hjemlandet. Reisebevis kan inndras dersom innehaveren foretar reiser i strid med reisebevisets gyldighetsområde.
Utlendingsdirektoratets (UDI) rundskriv om gyldighetsområde og gyldighetstid for reisebevis og utlendingspass (RS 2011-005) gir nærmere anvisning på hvordan regelverket praktiseres. Reisebevis og utlendingspass til eritreiske borgere gis normalt gyldighetsområde for alle land utenom Eritrea, Etiopia og Sudan. Dette er begrunnet i at UDI er kjent med at eritreere i Norge har omfattende reisevirksomhet til Eritrea via Etiopia og Sudan.
Jeg mener det er viktig og riktig å ha regler som forhindrer at flyktninger reiser tilbake til landet de har flyktet fra. Slike reiser representerer misbruk av asylinstituttet. Dersom slik reisevirksomhet og misbruk avdekkes, følger det av departementets instruks av 14. januar i år at utlendingsmyndighetene skal reagere med tilbakekall av oppholdstillatelsen og opphør av utlendingens status som flyktning, samt inndragning av reisebevis.