Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2015-2016)
Innlevert: 30.06.2016
Sendt: 01.07.2016
Besvart: 08.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Har arbeidskonflikten ved Transplantasjonskirurgisk seksjon, Oslo universitetssykehus (OUS), som førte til at tre av de fire mest erfarne legene ble permittert og seinere sluttet, hatt betydning for kvaliteten på utførte transplantasjoner (nyre, lever og bukspyttkjertel) og det faktum at for året 2015 har antall nyretransplantasjoner ikke vært lavere i perioden 2011-2015, samtidig som ventelistene i denne perioden også var høyest i 2015?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i forbindelse med representant Lundteigens henvendelse bedt Helse Sør-Øst RHF om en vurdering av hvilke konsekvenser det har hatt for den aktuelle avdelingen ved Oslo universitetssykehus HF at tre av legene har sluttet. Helse Sør-Øst RHF har i sin tur forelagt spørsmålet for sykehuset. Tilbakemeldingen fra Oslo universitetssykehus HF er at det er tre svært kompetente leger som har sluttet, men at det fortsatt er flere svært kompetente og erfarne kirurger med bred kompetanse på avdelingen. Ved at disse har arbeidet noe mer, og at det også i en begrenset periode ble leid inn kirurger fra Sahlgrenska Sjukhuset i Gøteborg, har avdelingen sørget for at pasientsikkerheten hele tiden har blitt ivaretatt. Det er derfor ikke holdepunkter for å si at kvaliteten på avdelingens transplantasjonsaktivitet har blitt påvirket av den konflikten som ligger til grunn for at de tre legene har sluttet ved avdelingen.

Antall gjennomførte nyretransplantasjoner vil til enhver tid bestemmes av tilgangen på organer. Arbeidskonflikten har ikke hatt innvirkning på antallet gjennomførte transplantasjoner.

Når det gjelder gjennomførte transplantasjoner viser jeg for øvrig også til mitt svar av 28. juni 2016 til representant Toppes spørsmål som lød:

"Kan statsråden gi en oversikt over utviklingen i gjennomførte årlige transplantasjoner (alle de ulike organ) og omfanget/utviklingen av ventelister for hver av disse organområdene i de siste fem årene, samt utviklingen når det gjelder reoperasjoner/komplikasjoner i samme tidsrom ved klinikk for kirurgi, inflammasjon og transplantasjon ved OUS, avdeling Rikshospitalet?"

Mitt svar til henne gir utfyllende informasjon om transplantasjonsvirksomheten i Norge og om omfang/utvikling og ventelister de siste fem årene. Svaret finnes her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=66009