Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2015-2016)
Innlevert: 01.08.2016
Sendt: 01.08.2016
Besvart: 08.08.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Forsvarets logistikkfartøy skal etter opprinnelig plan leveres denne høsten. I kontrakten med det sørkoreanske verftet ligger det også en gjenkjøpsavtale for norsk industri.
Kan statsråden bekrefte at fartøyet vil leveres i tråd med planen og at vilkårene om gjenkjøp oppfylles?

Begrunnelse

I 2013 inngikk Forsvaret en avtale med sørkoreanske Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) om kjøp av et nytt logistikkfartøy. Leveringstidspunkt var den gang satt til seinest oktober 1. oktober 2016. Logistikkfartøyet forsterker Norges operative beredskap og er særlig viktig for tilstedeværelse over lengre tid i våre store havområder. Etter levering er det lagt til grunn tid til montering av spesielt utstyr i Norge og behov for en innkjøringsperiode med blant annet trening av mannskap før skipet vil være operativt. Som en del av avtalen skal det også gjøres gjenkjøp hos norske bedrifter.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. august 2016 med spørsmål fra stortings-representant Anniken Huitfeldt om Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy.
Prosjektet nytt logistikk- og støttefartøy ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009). Fartøyet skal understøtte Forsvarets maritime kapasiteter slik at disse kan oppnå betydelig økt operativ tilgjengelighet og evne til tilstedeværelse over tid. Fartøyet skal også kunne understøtte andre avdelinger i Forsvaret samt samfunnet for øvrig i beredskapssammenheng. Fartøyet vil inngå som en viktig plattform i et moderne og alliansetilpasset forsvar.
Det er det sør-koreanske selskapet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) som er ansvarlig for leveransen. DSME ble valgt som leverandør basert på en anbudskonkurranse. Kontrakt ble inngått juni 2013 med frist for leveranse 30. september 2016. Grunnet forhold på leverandørens side har leverandøren nå varslet en forsinkelse i leveringen av fartøyet til begynnelsen av 2017. Som tiltak for å unngå ytterligere forsinkelser ble fartøyet overført til DSMEs «Offshore Unit» den 6. juni 2016. Dette har etter Forsvarsmateriells vurdering allerede gitt en positiv effekt. Forsvarsmateriell styrer verftet strengt med tilgjengelige virkemidler på alle parametere Forsvarsmateriell kan påvirke.
Samtidig med kontraktsinngåelsen i juni 2013 ble det signert en industriell samarbeidsavtale (gjenkjøp) mellom FD og DSME. Med denne avtalen forplikter DSME seg til å etablere kontrakter med industrien i Norge for 100 % av kontraktens verdi. Leverandøren ligger så langt etter våre forventninger med hensyn til å inngå forpliktende avtaler. Vilkårene i gjenkjøpsavtalen gir DSME ti år på å innfri forpliktelsene i gjenkjøpsavtalen. Kompetanseområdene i Meld. St. 9 (2015-2016) er styrende for hvilke type prosjekter som aksepteres under gjenkjøpsforpliktelsene. Forsvarsmateriell følger opp leverandørens forpliktelser vedrørende gjenkjøpsavtaler ved å godkjenne leverandørens kontrakter med norsk industri. Leverandøren er også forpliktet til å rapportere status årlig.
Gjenkjøpsforpliktelsene vil bidra til at norske selskaper kvalifiserer seg som mulige langsiktige partnere i leveransekjeden hos leverandøren, noe som vil gi positive synergieffekter inn i det norske leverandørmarkedet.