Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1411 (2015-2016)
Innlevert: 01.08.2016
Sendt: 01.08.2016
Besvart: 08.08.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva er det i Stortingets behandlede grunnlag for anleggsutvikling, som statsråden vil endre, eller gå bort fra, og hvorfor?

Begrunnelse

Stortinget drøftet og la føringer for utviklingen av anlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom St.meld.nr 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen.
I brev til kommuner og fylkeskommuner av 17. juni d.å. sår statsråden tvil om hvorvidt denne anleggsfinansieringen bør videreføres, og signaliserer at endringer kan bli iverksatt allerede fra 2017 med virkning fra 2018.
Både for frivillige organisasjoner, idrettslag og kommuner er annleggsutvikling og drift tunge beslutninger som modnes og utvikles over år. Dette trenger stabile offentlige rammer, noe statsråden nå skaper usikkerhet rundt. I behandlingen av St.meld. nr. 26 ble følgende lagt til grunn for spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet:

"Gjennom rammefordeling av spillemidler til fylkeskommunene søker departementet å ivareta en tilnærmet lik tilgang på anlegg for befolkningen uavhengig av bosted. Hvilke anleggstyper som bygges er i første rekke et resultat av kommunale og fylkeskommunale prioriteringer. Målet for anleggsutbyggingen er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og unge, som kan brukes av mange og som gir mulighet for egenorganisert fysisk aktivitet er prioritert.
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere."

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Regjeringen nedsatte Strategiutvalget for idrett 28. januar 2015. Utvalgets mandat har vært å identifisere utfordringer og utarbeide forslag til strategier som kan løse utfordringer på idrettsområdet.
Jeg fikk overlevert utvalgets første delrapport Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid, 8. juni.
Departementet vil gjennomgå utvalgets anbefalinger og vurdere behovet for endringer.
Jeg vil også ha en prosess hvor berørte parter og andre relevante aktører kan involveres og komme med innspill til departementets oppfølging av strategiutvalgets rapport.
Det er for tidlig å si hvilke forslag til endringer som vil komme etter denne behandlingen.