Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1408 (2015-2016)
Innlevert: 01.08.2016
Sendt: 01.08.2016
Besvart: 09.08.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Forsvaret har i dag Bell 412-helikoptre på beredskap både på Bardufoss og Rygge.
Hvor mange oppdrag har disse helikoptrene hatt, fordelt mellom Bardufoss og Rygge, og hvor mange oppdrag har 339-skvadronen flydd for Hæren i 2015 og så langt i 2016?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. august 2016 med spørsmål fra stortings-representant Martin Henriksen om Bell 412 helikoptrenes beredskap og oppdrag for Hæren.
Forsvaret har fire Bell 412 helikoptre på en times beredskap, to på Rygge og to på Bardufoss flystasjon. Helikoptrene på Rygge skal på anmodning yte håndhevelsesbistand til politiet. Dette innebærer at helikoptrene aktivt kan bistå i politiets skarpe oppdrag, i tillegg til transportstøtte. Helikoptrene på Bardufoss skal på anmodning kunne yte alminnelig bistand til politiet. Dette innebærer at helikoptrene kan bistå med transportstøtte til politiet i sikre områder.
I 2015 ble beredskapshelikoptrene brukt to ganger, en gang på Rygge og en gang på Bardufoss. Så langt for 2016 er beredskapshelikoptrene også brukt to ganger, en gang på Rygge og en gang på Bardufoss.
Hærens mobilitet er basert på belter og hjul, ikke på helikopter. 339 skvadronen utfører likevel en rekke oppdrag for Hæren. I hovedsak er dette støtte til administrasjons- og transportoppdrag. Mange av disse oppdragene kan løses på andre måter.
Skvadronen støtter Brigade Nord og Hæren med en eller flere maskiner. Denne støtten måles i antall oppdrag og sorties, hvor sorties tilsier antall helikopter benyttet til oppdraget. Forsvaret har opplyst at Hæren har fått støtte til 65 oppdrag, til sammen 275 sorties i 2015 fra Bardufoss, og 14 oppdrag, til sammen 14 sorties fra Rygge. Hittil i 2016 er 131 oppdrag gjennomført, til sammen 241 sorties fra Bardufoss, og tilsvarende 29 oppdrag og 29 sorties fra Rygge. Tallene fra 2016 inkluderer økt bruk av helikoptrene i forbindelse med øvelsene Cold Response og Balder.
I langtidsplanen for forsvarsektoren, jf. Prop. 151 S (2015-2016), har regjeringen anbefalt å samle Bell 412 helikoptre på Rygge, for å få mest mulig operativ evne ut av denne begrensede ressursen ved å gi økt mobilitet til spesialstyrkene. Kravene som stilles er svært høye, og det finnes i dag ingen alternative løsninger for spesialstyrkene. En samling av ressursene på Rygge er en forutsetning for at krav til beredskap og samtrening med spesialstyrker og politiet kan tilfredsstilles. Den fagmilitære vurderingen er derfor at en samling av helikoptermiljøet på Rygge er det som bidrar mest til Forsvarets operative evne og Forsvarets evne til støtte i forbindelse med kontraterror.
Som det fremgår av proposisjonen betyr dette at helikopterstøtten til Hæren i Nord-Norge med dette tiltaket vil reduseres. Den totale helikopterkapasiteten i Nord-Norge vil øke med innføring av NH90-helikoptre og AW101-redningshelikoptre. Flyttingen av Bell-helikoptrene vil gjennomføres når tilstrekkelig helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge.
En del av den logistiske understøttelsen som Bell 412 gjennomfører for Brigade Nord og Grensevakten i fredstid kan leies inn sivilt. Forsvaret vil også kunne omprioritere bruken av Bell 412 til andre landsdeler i perioder dersom situasjonen tilsier det. Eksempler på dette kan være bruk ved større øvelser og lignende, slik vi har sett det i år, i forbindelse med øvelsene Cold Response og Balder.