Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1420 (2015-2016)
Innlevert: 04.08.2016
Sendt: 04.08.2016
Besvart: 11.08.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden konkretisere hva som menes med ny profil for Statkraft?

Begrunnelse

Statsråden har utpekt ny styreleder i Statkraft. Begrunnelsen for skiftet, som er fremkommet i offentligheten, er at statsråden har hatt ønske om en ny profil.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Vi har et stort statlig eierskap i Norge. Noe av det viktigste vi gjør som eier i statlige selskaper er å velge styremedlemmer som gir kompetente styrer. Dette jobbes det grundig med, i prosesser som pågår over flere måneder. Det er selskapenes behov for kompetanse som er avgjørende. I år var hele Statkraft-styret på valg. I et selskap som Statkraft er det ønskelig at det med jevne mellomrom gjøres endringer i styret for å bringe ny kompetanse og nye perspektiver inn. Basert på de vurderinger jeg gjorde, ble det foretatt flere endringer i styret.
Den nye styrelederen, Thorhild Widvey, har solid leder- og styreerfaring. Hun kjenner energimarkedet godt etter å ha vært tidligere olje- og energiminister. Hun har hatt en rekke verv i norsk næringsliv. I tillegg ble Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna valgt inn som nye styremedlemmer. Det nye styret i Statkraft er svært kompetent, med mye ledererfaring, god innsikt i norsk næringsliv, god samfunnsforståelse, internasjonal erfaring og tung industriell bakgrunn. Det har også en betydelig kompetanse på kraft- og energimarkedet.
I Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen), fremgår det at det det er et hovedprinsipp for forvaltningen av statens eierandeler at den begrenser seg til overordnet styring. Statens eierskapsutøvelse skal skje slik at styret og daglig ledelse får handlingsrom innenfor gitte rammer. Det følger av selskapslovgivningen at selskapets formål (virksomhet) skal fremgå av vedtektene. Staten som eier vil i de heleide selskapene søke å gi selskapet et klart formål i samsvar med statens mål med eierskapet.
Målet med statens eierskap i Statkraft, slik det er beskrevet i eierskapsmeldingen, er å bidra til en lønnsom og ansvarlig forvaltning av norske naturressurser. Videre skal det statlige eierskapet bidra til at hovedkontorfunksjoner blir i Norge, og til utvikling av norsk kompetanse innenfor fornybar energi, som også kan benyttes til å gjennomføre lønnsomme kraftprosjekter internasjonalt. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere en konkurransemessig avkastning.
Da Stortinget behandlet eierskapsmeldingen var det bredt flertall for denne målformuleringen for Statkraft. Endringene som er foretatt har samlet gitt styret en profil som samsvarer godt med de muligheter og utfordringer selskapet møter.