Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1423 (2015-2016)
Innlevert: 05.08.2016
Sendt: 05.08.2016
Besvart: 16.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren sørgje for at det blir gjort ei vurdering av om "Norsk helsesystem", "Kraftforeningen" og "Krefttelefonen" driv marknadsføring og helsetenester i tråd med norsk lovgiving?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Bergens Tidende den 28. juli. "Kraftforeningen" tilbyr gjennom selskapet Norsk helsesystem blant anna behandlingsreiser for kreft, KOLS, kroniske smerter, MS og ME. Behandlinga består av blant anna detox, magnetterapi og gjenoppretting av PH- verdiar, mineralar og kosttilskot, styrkedrikkar og spesialtilpassa juice. Kraftforeningen og Norsk helsesystem samarbeider også med Krefttelefonen.no, som også tilbyr behandlingsreiser til Cancun i Mexico. Der skal pasientane få behandling ved Hope4CancerCancun. Behandlingane her blir presentert som nye og revolusjonerande, smertefrie, blant anna ved bruk av virusterapi og sono- fotodynamisk terapi. Ifølgje nettsidene skal behandlingane gi betre mulegheit for overlevelse og i tillegg koste mindre enn tradisjonell kreftbehandling. I reklamen blir det også påstått at "det finnes ikke noe som heter uhelbredelig kreftsykdom", og "forskning på kreft er feil bruk av midler".

Den såkalla kvakksalverlova blei i 2004 erstatta av lov om alternativ behandling av sjukdom. Kreftsjukdom er ein alvorleg sjukdom, der behandling er og bør vere regulert for å sikre forbrukarane(pasientane) sine rettar. Å tilby alternativ, "smertefri" kreftbehandling og marknadsføring av dette slik det kjem fram i denne saka, er etter spørsmålsstilar sitt syn sterkt villedande og spekulativt retta mot pasientar med alvorleg kreftdiagnose.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den såkalte kvakksalverloven ble i 2004 erstattet av lov om alternativ behandling av sykdom. Kreftsykdom er en alvorlig sykdom, der behandling er og bør være regulert for å sikre pasientenes rettigheter. Å tilby alternativ, "smertefri" kreftbehandling og markedsføre dette slik det kommer fram i denne saken, er etter spørsmålsstiller sitt syn sterkt villedende og spekulativt rettet mot pasienter med alvorlig kreftdiagnose.

Jeg oppfatter det slik at Krefttelefonen i samarbeid med blant andre Norsk Helsesystem AS og Kraftforeningen, tilbyr behandlingsreiser til utlandet. Det fremstår som noe uklart hva slags behandlingstilbud man der kan motta, men mye tyder på at det i hovedsak dreier seg om det vi i Norge definerer som alternativ behandling. Samtidig kan det også synes som om det er visse innslag av tradisjonell skolemedisinsk undersøkelse og behandling.

Slik jeg oppfatter det dreier det seg om markedsføring av et tilbud som innebærer at pasienter kan få en vurdering av sin helsetilstand og deretter tilbud om behandling. Det er uklart om vurderingen eller behandlingen utføres av helsepersonell, men jeg legger til grunn at så vel vurdering som behandling skjer i utlandet. Jeg registrerer for så vidt at Kraftforeningen som omtales i spørsmålet, tilsynelatende nå har avviklet sin virksomhet.

I Norge har vi strenge regler for markedsføring av helse- og omsorgstjenester. Av helsepersonelloven § 13 følger at markedsføring skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Bestemmelsen omfatter markedsføring og annonsering av enhver art og i ethvert medium. Plikten påligger både helsepersonell og virksomhet. Statens helsetilsyn fører tilsyn med at bestemmelsen overholdes, og kan reagere med administrative reaksjoner overfor helsepersonell som markedsfører sin virksomhet i strid med loven.

Når det gjelder markedsføring av alternativ behandling, er dette regulert i lov om alternativ behandling § 8 og i egen forskrift. Også her stilles det strenge krav og det kan i markedsføringen kun gis en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art. Det kan ikke benyttes påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser, eller på andre måter utforme markedsføringen slik at det gis inntrykk av dette. Det kan videre ikke markedsføres behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som vedkommende etter loven ikke har lov til å utøve eller behandle. Reguleringen gjelder annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium. Forbrukerombudet og Markedsrådet skal ut fra hensynet til forbrukerne føre tilsyn.

Jeg er kjent med at Statens helsetilsyn sammen med Forbrukerombudet i 2012 gjennomførte en felles kontrollaksjon av markedsføring av alternativ behandling. Erfaringen viste at flere tilbydere drev ulovlig markedsføring, eksempelvis gjennom påstander om å kunne helbrede alvorlige sykdommer som kreft, og undergraving av anerkjente medisinfaglige behandlingsopplegg.

Jeg kan som helse- og omsorgsminister ikke gripe inn i denne type enkeltsaker, og heller ikke pålegge Statens helsetilsyn eller Forbrukerombudet å gjennomføre tilsyn basert på medieoppslag. Jeg legger imidlertid til grunn at tilsynsmyndighetene har merket seg medieoppslagene som har vært, og at de på selvstendig grunnlag vurderer om det er behov for tilsyn med markedsføringen i denne konkrete saken.