Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1424 (2015-2016)
Innlevert: 05.08.2016
Sendt: 05.08.2016
Besvart: 12.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Finnes det statistikk over ventetiden ved de ulike politidistriktene når det gjelder familiegjenforening, og hva vil justisministeren gjøre for at denne ventetiden blir kortere?

Begrunnelse

Sivilombudsmannen har kritisert UDIs organisering av saksbehandling, manglende informasjon og ikke minst manglende ressurser i saker om familiegjenforening. Det er flere flaksehalser. Å bli intervjuet av politiet er en av dem. Det er nå flere som venter 11 mnd. på intervju i Oslo Politidistrikt. Dette er i tillegg til ventetida i UDI, som allerede er lang for mange.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Fra Politidirektoratet (POD) har jeg fått opplyst at det føres statistikk over generell behandlingstid, der politiet skal avgjøre en søknad i utlendingssaker. Det føres også statistikk for tiden det tar fra politiet mottar en søknad til den sendes til en annen etat. Det er ifølge POD i dag ikke mulig å produsere tilstrekkelig presis statistikk over ventetid i politiet hva gjelder søknader om familiegjenforening hvor politiet er bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å intervjue aktuelle personer som ledd i saksbehandlingen. Hovedgrunnen til dette er at den elektroniske saksoverføringen mellom UDI og politiet kan gjøres uten at det anmerkes særskilt at dette gjelder en familiegjenforeningssak. Således kan det ikke knyttes god statistikk til politiets behandling av nettopp disse sakene.
Politidirektoratet har underrettet Justis- og beredskapsdepartementet om at blant annet Oslo Politidistrikt har iverksatt flere tiltak for å redusere ventetiden i antatt kurante familiegjenforeningssaker. Politiet har jevnlig dialog med UDI om tiltak for å redusere ventetiden. De to direktoratene har sammen med Utlendingsnemnda og Utenriksdepartementet etablert et felles prosjekt, der målet er å analysere saksforløpet i familiegjenforeningssaker, og avdekke rutiner og forhold som forsinker den samlede saksbehandlingen.
Jeg nevner avslutningsvis at Politidirektoratet viser til at familiegjenforeningssakene byr på flere utfordringer for politiet som kan forsinke saksbehandlingen. Her pekes det på at stadig flere saker gjør det nødvendig med avklaringer av riktig identitet på involverte personer. Dessuten opplever politiet ikke sjelden at intervjupersoner avlyser eller ikke overholder avtaler om intervju. Behovet for tolk forsinker også mange saker.
UDI, Utenriksdepartementet og politiet ser sammen på saksgangen i familiegjenforeningssaker med formål om å identifisere forbedringspunkter.

Tillegg til svar på skriftlig spørsmål nr. 1424 fra stortingsrepresentant Marianne Aasen mottatt 9. september 2016.

Jeg viser til mitt svar datert 12. august d.å. på skriftlig spørsmål nr. 1424 fra stortingsrepresentant Marianne Aasen.

Etter at jeg sendte svaret, er jeg i forbindelse med en annen sak, nettopp blitt gjort kjent med at Oslo politidistrikt for sitt vedkommende i 2013 igangsatte en nærmere kartlegging av restanser og ventetid i saksportefølgjen som omhandler familie-innvandring. Den aktuelle ventetiden gjelder fra politiet mottar saken fra UDI. Politiet opplyser at ventetiden var på 6 måneder i juni 2015, mens den i dag er på 11 måneder. Utviklingen synes å peke mot ytterligere forlenget ventetid. Årsakene ligger i stort arbeidspress i politidistriktets utlendingsavsnitt, herunder ikke minst på grunn av det store antallet migranter som kom høsten 2015.