Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1433 (2015-2016)
Innlevert: 10.08.2016
Sendt: 10.08.2016
Besvart: 17.08.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil statsråden syte for at dei ugraderte delane av rapporten frå FFI vert offentleggjort i sin heilskap snarast, og at forskarane bak rapporten får høve til å leggje fram dei graderte delane av rapporten ovanfor UFK seinast ved høyringa til Forsvarets langtidsplan som tek til 24. august?

Begrunnelse

Klassekampen skreiv fredag 8. juli at ein kritisk rapport frå Forsvarets forskingsinstitutt som omhandla konsekvensane av kutt i Hæren vart stansa etter at sjefen for langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet tok kontakt med instituttet.
Rapporten hadde ifølgje Klassekampen tittelen «Strategisk overfall med fiendtlig luftlandsetting – håndtering uten egen landkomponent». Bakgrunnen for rapporten var ifølgje Klassekampen at Landmaktavdelingen ved FFI hadde fått i oppdrag å teste korleis ein struktur med svekka landmakt ville fungere under ein lett russisk invasjon av Finnmark.
Klassekampen viser til at forskerane ved FFI i rapporten har undersøkt eit scenario der den mekaniserte brigaden vert lagt ned. Rapporten slår ifølgje Klassekampen fast at Noreg då ikkje vil vere i stand til å møte sjølv ein lett styrke som tek seg inn i dei nordlegaste delane av landet. Sjølv om rapporten i følgje Klassekampen vart ferdigstilt for over eit halvt år sidan, er den enno ikkje publisert.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 10. august 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete om bl.a. offentliggjøring av deler av et utkast til en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som er omtalt i Klassekampen 8. juli 2016.
FFI har som kjent til formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. I dette inngår også å gi den politiske og militære ledelsen rettidige råd i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde. Særlig gjelder dette forhold som kan påvirke forutsetninger for forsvarspolitikken, forsvarsplanleggingen og forvaltningen av sektoren. FFI har således vært en viktig bidragsyter i grunnlagsarbeidet for forsvarssjefens fagmilitære råd og den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, Prop. 151 S.
Forsvarsdepartementet har med bakgrunn i spørsmålet fra stortingsrepresentant Navarsete anmodet FFI om en nærmere redegjørelse for instituttets arbeid med utkastet til rapport om «Strategisk overfall med fiendtlig luftlandsetting - håndtering uten egen landkomponent».
Redegjørelsen fra FFI av 11. august 2016 følger vedlagt.
Som det fremgår av redegjørelsen har administrerende direktør, i lys av de innspill og kommentarer til utkastet til rapport som ble mottatt på den interne kvalitetssikringsrunden ved instituttet, konkludert med at rapporten ikke kunne utgis i sin nåværende form. Det er i redegjørelsen bl.a. vist til at utkastet til rapport, som kun belyste én av over 20 problemstillinger knyttet til et nytt operativt konsept, ikke var dekkende for en helhetlig bedømmelse av konsekvenser av endringer i norske landstyrker.
Det fremgår videre at FFIs arbeid med utkastet til den aktuelle rapporten har fulgt instituttets etablerte rutiner og retningslinjer for kvalitetssikring av rapporter før eventuell publisering. I lys av at det ikke foreligger en ferdigstilt rapport, har jeg følgelig ikke grunnlag for å imøtekomme representanten Navarsetes anmodning knyttet til offentliggjøring.
Jeg vil avslutningsvis vise til at regjeringen i langtidsplanen vil styrke Hærens operative evne og tilgjengelighet gjennom å ta inn det langvarige etterslepet på vedlikehold og mangler i beredskapsbeholdninger, og øke antall øvingsdøgn. Denne styrkingen begynner umiddelbart i denne planperioden, fra 2017. Regjeringen legger dessuten opp til å styrke Grensevakten med et jegerkompani. Det er også avsatt betydelige investeringsmidler.
Regjeringen ønsker også velkommen en debatt om innretningen av landmakten og vil derfor, som omtalt i Prop. 151 S, iverksette en landmaktstudie for å sikre et best mulig grunnlag for beslutninger om fremtidig innretning. Forskningen ved FFI vil i denne sammenhengen kunne utgjøre viktige bidrag.

Vedlegg til svar: