Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1446 (2015-2016)
Innlevert: 15.08.2016
Sendt: 15.08.2016
Besvart: 23.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden legge frem oppdaterte tall for antall pasienter i Helse Sørøst med passert tentativ frist for behandling?

Begrunnelse

Helseminister Bent Høie (H) opplyste i Stortinget 10. juni 2016 at Helse Sørøst har etablert en indikator som viser antall pasienter som har passert såkalt tentativ frist. I tråd med svar på spørsmål 1391 viser det seg at det ikke er mulig å få sammenlignbare tall per nå for hele landet. Gitt at statsråden har brukt tallene for landets største regionale helseforetak i Stortinget, antar jeg at Stortinget inntil videre fortsatt kan få oppdaterte tall for dette helseforetaket i påvente av tall for resten av landet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Indikatoren passert tentativ frist er innført i Helse Sør-Øst og brukes i styringsdialogen med helseforetakene. Tentativ tid til kontakt er definert som antall nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet. Helse Sør-Øst opplyser at det per 5. august er 61 906 pasienter med passert tentativ frist. Tallet omfatter pasienter henvist etter 1.1.2010. Dette er om lag samme antall som per mai 2016, jf. mitt svar på spørsmål nummer 1347. Helse Sør-Øst opplyser om at de fra juli 2016 også vil inkludere pasienter henvist før 2010, dvs. at flere pasienter med lengre behandlingsopplegg vil inkluderes. Foreløpige tall viser at antall pasienter med tentativ passert tid vil øke med omlag 20 000 dersom man foretar denne endringen i datagrunnlaget.
Jeg har i revidert oppdragsdokument 2016 av 30. juni til de regionale helseforetakene bedt om at tentativ tid til kontakt skal etableres som en styringsindikator fra og med andre halvår 2016, i første omgang innen utvalgte fagområder. Det tas sikte på at endelig definisjon av indikatoren, og sammenlignbare og kvalitetssikrede tall for utvalgte fagområder, skal foreligge i løpet av høsten 2016. Når vi får kvalitetssikrede tall på denne indikatoren vil utviklingen over tid og sammenlikning mellom foretak kunne gi oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp.